loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Gizlilik İlkesinin Geniş Yorumlanması Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı

İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

Gizlilik İlkesinin Geniş Yorumlanması Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı

Gizlilik İlkesinin Geniş Yorumlanması Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi’nin 28.04.2017 tarihli kararı:

 “…Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun  geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi halde Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

        Bu durumda davacının ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde  bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen  şikâyet  başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde  hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “Ankara **. İdare Mahkemesinin 11.07.20** tarihli ve E:20**/2**3, K:20**/1**6 sayılı kararının bozulmasına, dava  konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz