Giyim Bedeli İçin Öngörülen Tutarların Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı İddiası

Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

Giyim Bedeli İçin Öngörülen Tutarların Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı İddiası

  • Giyim bedeli için öngörülen tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddiası ile teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı ,

  • Aşırı düşük teklif açıklamalarının, Tebliğin 79. maddesinde açıklama içerisinde sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığının tespiti ve muhafaza edilen tutanakların kamu ihale mevzuatında belirtilen şekil şartlarına uygunluğu ile sınırlı olarak incelemesi gerektiği hakkında.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 09.11.2017 tarihli kararı :

“… Dosyanın incelenmesinden; Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 29/11/2011'de “265 Kişi İle Personel Çalıştırılmasına Dayalı 24 Aylık Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, yaklaşık maliyetin hazırlanmasında işçilik ücretinin asgari ücret, giyim giderinin ise piyasa fiyatları esas alınarak toplam 9.798.002,99.-TL olarak belirlendiği, idarece yaklaşık maliyet içerisinde 265 personele verilecek toplam giyim maliyetinin 42.438,27.-TL olarak hesaplandığı, kârsız yaklaşık maliyetin ise 9.612.182,71.-TL olarak tespit edildiği; %3 sözleşme giderleri dahil, giyim bedeli hariç, asgari işçilik maliyetinin de 9.569.744,44.-TL olduğu; kârsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülerek, 9.569.798,09.- TL teklif eden Marmara Tem. Hiz. Gıda Bilg. Rekl. ve Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, 9.572.529,44.-TL teklif eden Çağ Yapı İnş Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve Ltd. Şti.'nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, giyim gideri için anılan isteklilerin sırasıyla 22,26.-TL ve 74,20.-TL bedel öngördüğü, davacı şirketlerce teklif edilen giyim bedelinin ise 38.425.-TL olduğu; davacılar tarafından, anılan isteklilerin giyim bedeli için öngördüğü tutarlar hayatın olağan akışına uygun olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararının iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

İhale mevzuatında isteklilerce teklif edilen bedelin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının belirlenmesi halinin teklifin reddedilme sebebi olarak kabul edilmediği, bu gibi durumlarda, proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması gerektiği yolunda düzenleme yapıldığından, ihale komisyonunun ve Kamu İhale Kurumu'nun, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını, Tebliğin 79. maddesinde açıklama içerisinde sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığının tespiti ve muhafaza edilen tutanakların kamu ihale mevzuatında belirtilen şekil şartlarına uygunluğu ile sınırlı olarak incelemesi gerekmektedir.

Bu durumda; anılan şirketler tarafından sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları birbiriyle uyumlu olup Tebliğ uyarınca gerekli şeklî unsurları taşıdığından, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Ankara **. İdare Mahkemesi'nin 06/**/2015 günlü, E:2***/7**3, K:20**/1**6 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, işin esası yönünden oybirliği, karar düzeltme yolunun açık olduğuna ilişkin kısım yönünden oyçokluğu ile, 09/11/2017 gününde karar verildi.” şeklinde gerekçe belirterek Ankara 13 İdare Mahkemesinin 06.**.2015 tarihli ve E:2015/7**3, K:2015/1**6 sayılı ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13