Geçici Teminatın Şartnamede Bildirilen IBAN Numarasına Aktarılması

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Geçici Teminatın Şartnamede Bildirilen IBAN Numarasına Aktarılması

Geçici Teminatın Şartnamede Bildirilen IBAN Numarasına Aktarılması

Danıştay 13. Dairesinin 26.03.2015 tarihli  kararı:

            “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket tarafından sözü edilen ihaleye 4.922.400,00 TL teklif bedeli sunması nedeniyle yukarıda anılan ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda 147.672,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırılması gerektiği, başvuru sahibi tarafından geçici teminat olarak 30.07.2014 tarihine kadar geçerli olan 132.500,00 TL tutarındaki Kamu İhale Kurumu’nun yayınladığı standart formlara uygun geçici teminat mektubu ile Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi hesabına yatırılmış 17.000,00 TL tutarındaki dekontun ihaleye sunulduğu, İdari Şartname’nin 28’inci maddesinde geçici teminatın yatırılacağı IBAN numarasının belirtildiği, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin ekindeki idarenin 05.12.2013 tarih ve 575 sayılı yazısında 17.000,00 TL’lik tutarın idarenin hesabına geçtiğinin belirtilmesi nedeniyle Kamu ihale Kurulu tarafından söz konusu yazının teyidi amacıyla başvuru sahibinin sunduğu ilgili dekonttaki 17.000,00 TL tutarındaki paranın idarenin hesabına hangi tarihte geçtiği hususunun sorulduğu, idarenin 27.01.2014 tarih ve 167 sayılı yazısında; söz konusu dekonttaki paranın 04.12.2013 tarihinde idarenin hesabına geçtiğinin belirtildiği, Ankara ili 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 27.01.2014 tarih ve 167 sayılı yazısının ekindeki belgeler incelendiğinde; söz konusu 17.000,00-TL’lik tutarın Ankara Sağlık Kurumlan 5 No.lu DSS (Döner Sermaye Saymanlığı) tarafından 26.11.2013 tarihli muhasebe işlem fişi ile Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nin “Alınan diğer depozito ve teminatlar" hesabında “Geçici teminat tutarı olarak yatan” açıklaması ile kayıtlara alındığı, daha sonra aynı saymanlık tarafından 04.12.2013 tarihli muhasebe işlem fişi ile idarenin “Alınan diğer depozito ve teminatlar” hesabında “Sehven Sincan Devlet Hastanesi hesabına yatırılıp oradan aktarılan tutar olup Atlas Medikal Elektronik Pazarlama Ltd. Şti. nakit teminat olarak yatan” açıklaması ile kayıtlara alındığı anlaşılmaktadır.

            Geçici teminatın yatırıldığı hesapta isteklinin tasarruf yetkisinin bulunmadığı, aksine söz konusu hesap üzerinde ihaleyi yapan idarenin işlem yapabilme ve hesapları arasında para transferi yapabilme imkânına sahip olduğu açıktır. Teminatın taahhüdün ihale dokümanında yer alan hükümlere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere istendiği dikkate alındığında; istekli tarafından, idarenin hüküm ve tasarrufu altında olan hesaba nakit olarak geçici teminatın yatırılması her ne kadar idari şartnameye aykırılık oluşturmakta ise de, 26.11.2013 tarihli idarenin muhasebe işlem fişi ile teminatın idari şartnamede IBAN numarası belirtilen hesaba aktarıldığı anlaşıldığından dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 16.10.2014 tarih ve E:2014/844, K:2014/1211 sayılı kararının; işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına...”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13