Geçerli Tek Teklif Kalması Nedeniyle  İhalenin İptali

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

Geçerli Tek Teklif Kalması Nedeniyle  İhalenin İptali

Geçerli Tek Teklif Kalması Nedeniyle  İhalenin İptali

Danıştay 13. Dairesi tarafından 17.10.2016 tarihli kararı:

 “… Somut olayda, dava konusu ihaleye 7 (yedi) isteklinin katıldığı, gerek Kamu ihale Kurulunun 25.11.2015 tarihli, 2015/UH.I-3161 sayılı ve 2015/UH.I-3162 sayılı kararları, gerekse idarece yapılandeğerlendirmeler sonucunda tek geçerli teklif kalmasına karşın, davacı şirkete ait olan geçerli teklifin yaklaşık maliyetin (1.921.726,75 TL) altında olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesine aykırı bir durumun söz konusu olmadığı, diğer taraftan Çardak Yemek Hizmetleri Gıda Paz. ve Turizm A.Ş.nin davalı idareye yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun yerinde bulunmuş olmasına rağmen anılan istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmamasının da anılan “Temel İlkeleri” zedeler mahiyette olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin karara karşı yapılan başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle değerlendirmeler sonucunda tek geçerli (davacı şirkete ait) teklifin kaldığı gerekçesiyle ihaleyi yapan idarece ihalenin iptaline karar verildiği, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu 28.01.2016 tarih ve 2016/UH.I-319 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile de ihalenin iptali hukuka uygun bulunarak itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davaya konu olan ihaleye her ne kadar yedi istekli katılmış ise de, Kamu İhale Kurulu'nun 25.11.2015 tarihli, 2015/UH.I-3161 sayılı ve 2015/UH.I-3162 sayılı kararları ile davacı dışındaki diğer tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda tek geçerli teklif kaldığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve idarelerin yapılacak ihalelerde sağlamakla sorumlu olduğu rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin sağlanamaması durumunda ihale yetkilisinin ihaleyi iptal edebileceği, ayrıca ihale komisyonunun ihalenin iptali hususunda takdir yetkisinin olduğu açıktır.

 Bu durumda; yedi isteklinin katıldığı ve sonuç olarak tek geçerli teklifin kaldığı ihalede, gerçek bir rekabet ortamı ile kamu yararının oluşmadığı, ayrıca dava dışı olan Çardak Yem. Hiz. Gıda ve Turz. A.Ş.'nin itirazen şikâyet başvurusu kabul edilmiş olmasına rağmen anılan şirketin teklif geçerlilik süresini uzatmadığı göz önünde bulundurularak ihalede güvenirliğin de zedelendiği gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13