Engelli Personel Sayısının İhale Dokümanında Gösterilmemesi

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Engelli Personel Sayısının İhale Dokümanında Gösterilmemesi

  • Engelli Personel Sayısının İhale Dokümanında Gösterilmemesi

  • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde engelli personel sayısının ihale dokümanı kapsamında belirtilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olmadığı hakkında.

Danıştay 13.  Dairesi’nin 22.03.2021 tarihli kararı;

 “…1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacının sekizinci iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacının besinci iddiası yönünden iptaline ilişkin kısmı incelendiğinde; Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için öncelikle Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.28. maddesinin hangi tür ihalelerde uygulanacağının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

ihale konusu işin ise personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olmadığı, bu tür ihalelerde İdari Sartname'de engelli işçi sayısının belirlenmesi gerektiğine yönelik olarak mevzuatta bir kuralın yer almadığı, dolayısıyla engelli personel sayısının ihale dokümanı kapsamında belirtilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olmadığı ve davacının bu kapsamda ileri sürdüğü iddiaların bir geçerliliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. …B u itibarla, davacının beşinci iddiasına yönelik olarak tesis edilen Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmın iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13