loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Engelli Personel için Yol Gideri Öngörülmesi

Teklif Edilen Bedelin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması

Engelli Personel için Yol Gideri Öngörülmesi

Engelli Personel için Yol Gideri Öngörülmesi

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19.02.2016 tarihli ve E:2015/***6, K: 2016/**6 sayılı kararında, “…Her ne kadar, ihale dokümanına karşı itiraz yoluna gidilmeyerek ihale kapsamında anılan dokümanın kesinleştiği görülmekte ise de, ihale dokümanında çalıştırılması öngörülen engelli personel için yol giderinin hesaplanmayacağına dair bir açıklamaya yer verilmediği ancak, Kanunen engelli personelin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacağı, bunun ihale kapsamında bir maliyet unsuru olarak gösterilmesi durumunda ayrıca kamu zararının ortaya çıkacağı ve idarece yüklenici şirket tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin yükleniciye ödeneceği anlamına geleceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacılar tarafından, Kanun'da belirlenen kural kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak 7 engelli personelin yol giderinin fiyata dahil edilmeden belirlenen teklifin usulüne uygun olduğu sonucuna ulaşılmış olup, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesinin 24.10.2016 tarihli kararında,

“…Davacılar dâhil olmak üzere istekli olabilecekler tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan "Çalıştırılacak personelin yol bedeli İstanbul Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 22.05.2014 tarihi itibarıyla geçerli olan toplu ulaşım ücret tarifesi üzerinden günlük 2 (İKİ) tam bilet olmak üzere, aylık 52 (ELLİİKİ) tam bilet olarak hesaplanmış olup, personelin yol gideri teklif fiyata dâhildir." yönündeki düzenlemeye yönelik ilan tarihinden başlamak üzere on gün içerisinde itirazda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği ve teklifler ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiğinden, anılan iddianın bu aşamada dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, kesinleşen ihale dokümanında tüm işçiler için 1 aylık (52 bilet) yol bedelinin öngörüldüğü anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 19.02.2016 tarih ve E:2015/***6, K:2016/**6 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE…”

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz