Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

- Engelli işçi çalıştırılması halinde hazinece karşılanacak işveren primi düşülerek teklif fiyatı hazırlanmasında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı

- Aşırı düşük teklif açıklaması,

- Çalıştırılacak engelli personel sayısının tespitinde ihalede çalıştırılacak tüm personel sayısının değil 50'nin üzerinde personel çalıştırılacak illerin dikkate alınması gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesi'nin 17.11.2014 tarihli kararı:

“Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Toprak Mahsulleri Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Merkez İdare Binası ile Taşra Teşkilatı Binalarının İç ve Dış Temizliği, Yemekhanelerinde Personel Yemeğinin Hazırlanması, Servisi ile Diğer Nitelikli Personel” ihalesinde, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 21.061.707,48 TL olarak hesaplandığı, bu tutardan daha düşük teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ihalenin 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesi olduğu ve 25 ili kapsadığı, bu illerden Ankara’da 122, Afyon’da 58 personel istihdamının öngörüldüğü, diğer illerde istihdamı öngörülen personel sayısının 50’nin altında olduğu, davacı şirketin teklifini 15 engelli işçi çalıştıracağından bahisle 4857 sayılı Kanun’un 30.maddesi uyarınca çalışılması gereken engelli personele ilişkin Hazinece karşılanan sigorta primi teşvik tutarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle 21.061.437,48 TL belirleyerek beyan ettiği, sunulan teklifin en avantajlı teklif olmasına rağmen asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun dava konusu Kurul kararı ile, ihalelerde eşit ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği isteklilerin Hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturması gerektiği, davacının engelli işçi istihdam edeceğinden bahisle teşvik miktarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle oluşturduğu teklifin diğer isteklilere karşı avantaj sağladığı, bu nedenle, Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi dikkate alınmadan, teklif fiyatı içesinde yer alan asgari işçilik maliyetinin hesaplanması ve değerlendirilmesi gerektiği, teklif fiyatı asgari işçilik maliyetinden daha düşük olan davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 4837 sayılı İş Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları işçi sayısının %3’ü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları %3 oranındaki engelli işçilerin sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazine tarafından karşılanacağı, buna göre, istekliler tarafından Kanun’da belirlenen yükümlülükler kapsamında çalıştırılması gereken engelli işçiler için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak verilen teklifler usulüne uygun olmakla birlikte, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısı değil, 50’nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illere ve bu illerde çalıştırılacak personel sayısına göre hesaplama yapılması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu ihale 501 kişilik personel alımını kapsamakla birlikte, bu personellerin 122’sinin Ankara’da, 58’inin Afyon’da istihdamının öngörüldüğü, diğer şehirlerdeki personel sayılarının 50’nin altında olduğu, buna göre istihdam edilecek engelli işçi sayısının 6 olabileceği görülmektedir.

Bu durumda, teklifini, ihale konu işte çalıştırılacak toplam 501 personele göre hesaplama yapılarak 15 engelli işçi çalıştırılacağı esası üzerinden belirleyen ve bu haliyle asgari işçilik maliyetini karşılayamayan davacı şirketin teklifi geçerli kabul edilmeyecek olup, çalıştırılması gereken engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklifin usulüne uygun olduğu ve işçilik maliyetini karşıladığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13