loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

Teklif Edilen Bedelin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması

Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

“Bakılan uyuşmazlıkta, davacı şirketin teklifinde engelli olan 18 personel için Hazinece karşılanacak 35.080,56.-TLtutarındaki primi hesaplanan asgari toplam personel maliyetinden düşürmek suretiyle 9.433.843,83.-TL personel maliyeti hesapladığı, davalı idare tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 9.468.574,00.-TL olduğu göz önüne alındığında 4857 sayılı Kanun gereği Hazine’ce karşılanan tutarın eklenmesi sonucu davacı şirketin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmektedir.

Bu durumda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince % 3 oranında engelli işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu ve işverene ait olan prim miktarının anılan madde kapsamında çalıştırılan engelli işçiler bakımından Hazine’ce karşılandığı dikkate alındığında, bunun ihale kapsamında bir maliyet unsuru olarak gösterilmesi durumunda kamu zararının ortaya çıkacağı ve yüklenici şirket tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin idarece yükleniciye ödeneceği anlamına geldiğinden, davacı şirket tarafından Kanun’da belirlenen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 18 engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklif usulüne uygun olduğundan, davacı şirket teklifinin uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik 21.05.2013 tarih ve 2013/UH.II-2203 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin İdare Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz