Döküman Satın Alan Sayısı ile Geçerli Teklif Sayısının Karşılaştırılması – İhalenin İptali

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Döküman Satın Alan Sayısı ile Geçerli Teklif Sayısının Karşılaştırılması – İhalenin İptali

Döküman Satın Alan Sayısı ile Geçerli Teklif Sayısının Karşılaştırılması - İhalenin İptali

DOKUMAN SATIN ALAN SAYISI İLE GEÇERLİ TEKLİF SAYISININ KARŞILAŞTIRILMASI- MAKUL SEBEP İLE İHALENİN İPTALİ- İDARENİN TAKDİR YETKİSİ Danıştay 13. Dairesi'nin 28.01.2015 tarihli BOZMA kararı; “… 4734 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan kanunun 5. Maddesinde, belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; ihaleye katılan istekli sayısı ile isteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyetin birlikte değerlendirilmesi neticesince; ihalede 23 dokuman satılmasına rağmen 3 geçerli teklifin kalması ve söz konusu tekliflerin yaklaşık maliyet civarında olması nedeniyle, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ihalenin iptali için makul sebebin oluştuğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.                                 Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu' nun 49. maddesi uyarınca Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin.....kararının BOZULMASINA …"  

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13