loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Davacının Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi

Devletin İşlemlerinde İlgili Kişilerin Hangi Kanun Yollarına ve Mercilere Başvuracağı ve Sürelerini Belirtmek Zorunda Olduğu

Davacının Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi

… 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesiyle yollamada bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 310. maddesinde, feragatin hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği, 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı, 312. maddesinde ise feragat beyanında bulunan tarafın davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı şirket vekili Av. …tarafından verilen ve UYAP kaydına 17.11.2015 tarihinde giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşıldığından, anılan dilekçe uyarınca feragat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurduğu” gerekçesiyle “Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 13.11.2015 tarih ve E:2015/2312, K:2015/1557 sayılı kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz