loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Danıştay Karar Düzeltme Aşamasında Feragat

Sözleşmeye Davet Yazısına Rağmen Sözleşme İmzalanmaması

Danıştay Karar Düzeltme Aşamasında Feragat

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2015/1268

K. 2015/4109

T. 24.11.2015

• DANIŞTAY KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA FERAGAT ( Feragat Beyanının Yazılı Olabileceği Gibi Yargılama Sırasında Sözlü Olarak da Yapılabileceği - Feragat Beyanının Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğuracağı Karar Düzeltme Aşamasında Yapılan Feragat Beyanı Nedeniyle Dosyanın Karar Verilmek Üzere Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Etkisine Sahip Olduğu - Karar Düzeltme Aşamasında Yapılan Feragat Beyanı Karşısında Danıştay Tarafından Dosyanın Karar Verilmek Üzere Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

2577/m. 31

6100/m. 307

ÖZET : Davacının davadan feragat etmesi nedeniyle karar düzeltme isteminin esasının incelenme olanağı kalmadığından, feragat isteminin incelenerek karara bağlanabilmesi için karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Dairesi tarafından verilen kararın kaldırılarak dosyanın feragat nedeniyle karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesi gerekir.

İstemin Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 11.11.2014 tarih ve E:2009/5617, K:2014/3474 sayılı kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin, davacının feragat istemi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacı şirketin karar düzeltme istemi kabul edilerek Dairemizin 11.11.2014 tarih ve E:2009/5617, K:2014/3474 sayılı kararı kaldırıldı, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Davalı idare ile ... Barajı'na ilişkin olarak Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisinin Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşma imzalayan ve adına söz konusu barajlar dolayısıyla Elektrik Üretim Lisansı düzenlenen davacı şirket tarafından, ... Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin Tablo-2'ye alınmak suretiyle ilana çıkılması yolundaki davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 07.05.2009 tarih ve E:2008/1486, K:2009/527 sayılı kararı, Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 11.11.2014 tarih ve E:2009/5617, K:2014/3474 sayılı kararıyla onanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesiyle yollamada bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı; 311. maddesinde de, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduktan sonra, davacı vekilinin 13.11.2015 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtlarına giren dilekçesiyle davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenle; davacının davadan feragat etmesi nedeniyle karar düzeltme isteminin esasının incelenme olanağı kalmadığından, feragat isteminin incelenerek karara bağlanabilmesi için karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizce verilen 11.11.2014 tarih ve E:2009/5617, K:2014/3474 sayılı kararın kaldırılarak, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 07.05.2009 tarih ve E:2008/1486, K:2009/527 sayılı kararının BOZULMASINA, feragat nedeniyle dava hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun22. maddesi gereğince yatırılan maktu karar harcının üçte ikisine tekabül eden 9,33.-TL karar harcının mahsubu sonucu kalan 4,67.-TL'nin davacıya iadesine, posta giderleri avansından artan tutarın istemi hâlinde davacıya iadesine, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 412,93.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince belirlenen 750.-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak, 24.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz