Bütünlük Arz Eden İş Kalemlerinde Malzeme ve İşçilik Maliyetlerinin Açıklanması Usulü

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

Bütünlük Arz Eden İş Kalemlerinde Malzeme ve İşçilik Maliyetlerinin Açıklanması Usulü

Bütünlük Arz Eden İş Kalemlerinde Malzeme ve İşçilik Maliyetlerinin Açıklanması Usulü

Danıştay 13. Dairesinin 13.05.2015 tarihli Kararı

“…ihtilaf konusu yapılan ilaçlama giderlerine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan açıklama incelendiğinde; Mahkeme tarafından, belgelendirmeye konu ilaçlama hizmetinin bir bütün olarak tedarik veya üretime konu bir mal niteliğinde olmadığı ve ihale konusu hizmet işi; kapsamında yer alan ilaçlama hizmeti ile ilgili olarak teklif fiyatı kapsamında öngörülen bedelin belgelendirilmesi amacıyla hizmet işinin esasını oluşturan ilaçlama, malzeme ve işçilik giderlerinin ayrıntılarına ilişkin herhangi bir husus içermediği gerekçesiyle davacı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmediği; ancak sözkonusu aşırı düşük teklif açıklamasının yapılmasında yasal olarak farklı bir usul öngörülmediği, davacının mevzuat çerçevesinde açıklama yaptığı, ilaçlama hizmetlerinin piyasada metrekare üzerinden gerçekleştiği, dolayısıyla ilaçlama hizmetleri bakımından tedarik ve üretime konu bir mal gibi bir bütünlük olduğu, ilaçlama, malzeme ve işçilik giderleri için ayrıca açıklama yapılmasına da gerek bulunmadığı, ilaçlama hizmetlerini yapan bir şirket olan BT Group Temizlik Hizmetleri A.Ş tarafından hastane ve bağlı ek binaların kapalı alan toplam 13.234 metrekare yerin ilaçlama gideri için bir proforma fatura düzenlendiği, ilaçlama adedi ve birim fiyatı da içeren bu proforma faturanın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.4. maddesinde, "Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80'inin altında olmadığını beyan ederim." şeklinde ifade edilen beyanı ile birlikte sunulduğu, açıklamada ilaçlama giderlerine ilişkin yapılması gereken incelemelerin ve bulunması gereken tespitlerin yer aldığı açıktır.

Bu durumda, davacının ilaçlama giderlerini alt yükleniciye verebileceğinin idari şartnamede belirtildiği, piyasada ilaçlama hizmetinin metrekare üzerinden yapıldığının açık olduğu, ihtilaf konusu proforma faturanın usulüne uygun olarak düzenlendiği, yapılan açıklamanın yeterli olduğu anlaşıldığından, teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 17.12.2014 tarih ve E:2014/830, K:2014/1548 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine” karar verilmiştir.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13