Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi

Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi

İş Deneyim Belgesinin Mevzuata Aykırı Düzenlenmesi Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi  Hukuk Devleti İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği  Hakkında  Danıştay 13. Dairesinin 04.02.2015 tarihli kararı:    

             “…Dava dosyasının incelenmesinden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca, 24.04.2013 tarihinde açık ihale usulüyle ihalesi yapılan "AKÜ Merkezi Yemekhane, Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları ve Tıp Fakültesi Amfi Derslikleri İnşaatı" iş ihalesine davacının da istekli olarak katıldığı, ihale sürecinde davacının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, ihale komisyonu tarafından açıklama istenen hususların yeterli netlikte olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, bunun üzerine yaptığı şikâyetinin reddedilmesi üzerine davacının itirazen şikâyet yoluna başvurduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde öncelikle diğer isteklilerin sunduğu iş deneyim belgelerinin aslında yeterli olduğu, iş deneyim belgeleri yetersiz olduğundan bahisle ihale dışı bırakılanların ihaleye dâhil edilmesi durumunda kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeyeceği; ikinci olarak, davacının sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olduğu, aranılan kriterleri taşıdığı, bilgi istenilen hususlara ilişkin en ince ayrıntısına kadar gerekli olan bilgilerin verildiğinin belirtildiği; Kamu İhale Kurulu'nun eşit işlem ilkesi gereği itirazen şikâyet konularına ilişkin bütün isteklilerin şikâyet konularıyla ilgili hususları incelediği, Metro Mühendislik Gıda Maddesi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında 14.08.2012 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, iş bitirme belgesinde işin konusunun Afyon Kocatepe Üniversitesi 200 Yataklı Acil Yardım ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastane inşaatı olduğu, iş deneyim belgesine konu hastane inşaatının B(ll) grubunda bahsi geçen fiziksel kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun belli olmadığı, buna ilişkin tevsik edici bir belgenin de sunulmadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesinin mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin işlemin tesis edildiği ve Kamu İhale Kurulu'nun bu kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            Bakılan davada, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin 2. maddesinin uygulanacağı, benzer, iş kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin metrekare üzerinden inşaat alanının fiziksel kriterlerini ortaya koyması gerektiği, ek B'de Üstyapı (Bina) İşlerine İlişkin Tablonun II. Grup Bina İşlerindeki kısmının 2. Bendinde Hastaneler (20.000 metrekare) şeklinde belirleme yapıldığı, uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesinin davacı şirkete aynı idare tarafından verildiği, söz konusu iş deneyim belgesinin idare tarafından 14 Ağustos 2012 tarihinde tanzim edildiği; ancak iş deneyim belgesinin tanzim tarihinde yürürlükte bulunan ve 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre iş deneyim belgesi düzenlemekle yükümlü olan idarenin bu hususu dikkate alarak İş Deneyim belgesi düzenlemesi gerektiği; idarenin iş deneyim belgesini mevzuattaki değişikliği dikkate almadan düzenlemesi yanında, yine aynı idarenin bir başka ihalesinde aynı iş deneyim belgesinin idare tarafından mevzuatta belirtilen metrekare kriterlerini ifade etmediği savıyla ve buna ilişkin tevsik edici belge de sunulmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır.

             Bu durumda, davacının benzer iş kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin aynı idare tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesinin düzenlenme tarihinin 8 Mayıs 2012 tarihi olduğu, iş deneyim belgesinin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1'de yapım işlerinde benzer iş grupları listesine göre; B(ll). Grup yapım işleri "Hastaneler (20.000 metrekare ve üstü yapı inşaat alanı) için metrekare bazlı düzenlemesinin mevcut olduğu, dolayısıyla idareler tarafından düzenlenen İş Deneyim Belgesinde metrekare üzerinden tespitlerde bulunulması gerektiği, söz konusu iş deneyim belgesinin ise bu hususa dikkat edilmeden ve hukuki düzenleme esas alınmadan tanzim edildiği açık olduğundan, sadece Afyon Kocatepe Üniversitesi 200 Yataklı Acil Yardım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane İnşaat işi yazılı iş deneyim belgesinin ihaleyi yapan aynı idare tarafından verildiği dikkate alınmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, temyize konu davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır...”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13