Benzer İş Tanımı- Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası

Benzer İş Tanımı

Benzer İş Tanımı- Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası

Benzer İş Tanımı- Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası

  • İdarelerin İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanmasını Ve Kaynakların Verimli Kullanılmasını Sağlamakla Sorumlu Olduğu
  • 5 firma tarafından dava konusu ihaleye istekli olarak katılarak teklif verildiğinden rekabet koşullarının oluşmadığından da bahsedilemeyeceği, benzer iş tanımının rekabet ilkesini sınırlandırmadan belirlendiğinin kabulü gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın 04/04/2022 tarihli ve 20**/1**2 E.  ,  2022/1**7 K. sayılı kararı:

“Dava konusu istem: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 09/09/2021 tarihinde açık ihale ile usulü ile gerçekleştirilen "Çağrı Merkezi Hizmet Alım İşi" ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik 22/09/2021 tarih ve 2021/UH.II-1759 sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; uyuşmazlıkta, dava konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname'de yer verilen ihale konusunun tanımı ve kapsamına ilişkin düzenleme uyarınca mezkûr ihalenin; ...numaralı hattan faaliyet gösteren çağrı merkezinin idarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde tüm operasyonu, bu kapsamda başvuruya ilişkin işlenebilir nitelikte kayıt alınması, bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde arayana bilgilendirme yapılması, idarenin web sayfasından kamunun erişimine sunulan e-şikâyet platformu, dilekçe ve diğer kanallardan idareye intikal eden bildirimlerin ve başvuruların idarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak kaydedilmesi, yönlendirilmesi, neticeye bağlanması ve raporlanması işlerini ihtiva ettiği, bu durumda, idarenin ihale kapsamında yalnızca çağrı merkezi hizmeti almayacağı, bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde arayana bilgilendirme yapılmasının da ihale konusu işin bir parçasını oluşturacağı, dolayısıyla yüklenicide çağrı merkezi tecrübesinin yanı sıra aynı zamanda bankacılık ve şikâyet çözümleme alanında da tecrübe sahibi olunmasının aranmasının Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde;… ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü kapsamında görülmesi gerektiği, buna göre "Kamu veya özel bankalara verilen Çağrı Merkezi, Etkileşim Merkezi veya İletişim Merkezi hizmeti işleri ayrı ayrı ya da birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir." şeklindeki benzer iş tanımının, ihale konusu işin mahiyetine ve gereklerine uygun olduğu, öyle ki bankacılık iş ve işlemlerine vakıf olan yüklenici ve personel profilinden istenilen kalite ve nitelikte kamusal fayda sağlayabileceği, ayrıca iş deneyim belgesi idari şartnamede belirtilen benzer iş tanımına uyan 5 firma tarafından dava konusu ihaleye istekli olarak katılarak teklif verildiğinden rekabet koşullarının oluşmadığından da bahsedilemeyeceği, benzer iş tanımının rekabet ilkesini sınırlandırmadan belirlendiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davacı tarafından, ihale konusu işin birçok firmanın ihaleye girmesi engellenecek şekilde ihale edilerek rekabetin sağlanmasının engellendiği, bu durumun 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı şekilde yapıldığı, Türkiye'de aktif şekilde hizmet veren banka sayısının çok az olduğu, bankaların kişisel verilerden dolayı çağrı merkezi hizmetini kendi bünyesinde ifa ettiği, bu şekilde hizmet alan banka sayısının çok az olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :

Davalı idare tarafından, uyuşmazlık konusu ihalenin ...numaralı hattan faaliyet gösteren çağrı merkezinin ihaleyi yapan idarece belirlenen hedef değerlere uygun olarak kaliteli, güvenilir ve hızlı şekilde tüm operasyonuna, bu kapsamda başvuruya ilişkin işlenebilir nitelikte kayıt alınması, bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde arayana bilgilendirme yapılması, ihaleyi yapan idarenin web sayfasından kamunun erişimine sunulan e-şikâyet platformu, dilekçe ve diğer kanallardan idareye intikal eden bildirimlerin ve başvuruların hedef değerlere uygun olarak kaydedilmesi, yönlendirilmesi, neticeye bağlanması ve raporlanması işlerini kapsadığı, dolayısıyla alım kapsamında yapılacak işin salt çağrı merkezi hizmeti olmadığı, iletişim merkezinin sadece çağrı merkezinde değil, aynı zamanda bankacılık ve şikâyet çözümleme alanında da tecrübe sahibi olmasının gerekli olduğu, davacının itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde tesis edilen uyuşmazlık konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...DÜŞÜNCESİ :

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin reddine, 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki .... İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, 3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, 5. Kullanılmayan ...-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 6. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 7. 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 04/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13