Benzer İş Tanımına Uymayan İşlerin İş Denetleme Belgesi Kapsamından Çıkarılması Gerektiği

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

Benzer İş Tanımına Uymayan İşlerin İş Denetleme Belgesi Kapsamından Çıkarılması Gerektiği

Benzer İş Tanımına Uymayan İşlerin İş Denetleme Belgesi Kapsamından Çıkarılması Gerektiği

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 22.02.2017 tarihli karar:

“…Davacı şirketlerin 57.500.001,90.-TL teklif verdiği, idari Şartname’nin 7.5. maddesinde asgari iş deneyim  tutarının teklif bedelin  en az % 80’i olacağının belirtildiği, buna göre, belge tutarının 46.000.001,52.-TL'den az olamayacağı, pilot ortağın sunacağı iş deneyim belgesinin, iş ortaklığının sunacağı belge tutarının en az % 80’ini sağlaması gerektiğinden, pilot ortağınsunacağı belgenin 36.800.001,22,-TL'den az olamayacağı anlaşılmaktadır .

             Pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, işin adının "Çarşıbaşı-Trabzon Araklı (Trabzon-Maçka) Yolu", denetlenen iş kısmının konusunun “Tesviye. Sanat Yapıları, Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım, Tahkimat, Köprü, Alt Geçit, Tünel vs. işi"olduğu; iş deneyim belgesine ilişkin tahkimat iş kalemleri incelendiğinde ise, listedeki işlerle ilgili olarak "Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta" ibaresinin yer aldığı, kullanılan iş kalemlerinin deniz yapılarına ilişkin tahkimat işi olarak değerlendirildiği, bu bakımdan, yapılan tahkimat işlerinin Yapım işlerinde Benzer iş Grupları Tebliği'nin "Deniz yapıları"  başlıklı  A/X grubunun 7. maddesinde yer alan işlerden olduğu, söz  konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilemeyeceği açıktır.

           Bu itibarla, davacı şirketlerden oluşan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş denetleme belgesinde yer alan işlerden, ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmayan tahkimat işlerinin belge tutarından çıkarılarak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunan toprak işleri, sanat yapıları, köprü işleri, üst yapı işlerinin değerlendirmeye alınması gerektiği, belirtilen işler toplamının güncelleştirilmesi ile ortaya çıkan belge, tutarının beşte birinin 27.870.755,73.-TL olduğu, hesaplan tutarın davacı pilot ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, ayrıca dava konusu ihalede ilan tarihinin 11.04.2016 olduğu, dolayısıyla ilanın “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nin yürürlük tarihi olan 15/07/2011'den sonra yapıldığı.  Tebliğin  5. Maddesine göre ihalenin bu Tebliğ kapsamında değerlendirileceği dikkate alındığında, davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde tesis edilen  işlemde  hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” denilerek Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 08.12.2016 tarihli kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13