Belediyenin Yol Çalışmasında Verdiği Zararın Tazmini Davasında Görevli Yargı Yeri

Belediyenin Yol Çalışmasında Verdiği Zararın Tazmini Davasında Görevli Yargı Yeri

Belediyenin Yol Çalışmasında Verdiği Zararın Tazmini Davasında Görevli Yargı Yeri

Belediyenin Yol Çalışmasında Verdiği Zararın Tazmini Davasında Görevli Yargı Yeri

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14077

K. 2012/18609

T. 5.12.2012

• BELEDİYENİN YOL ÇALIŞMASINDA VERDİĞİ ZARAR ( Ödetilmesi İstemi , Belediyenin Plan ve Proje Yapıp İş Görmesinin İdari Kararın Sonucu İdari Eylem Niteliğinde Olduğu,Davaya İdari Yargı Yerinde Bakılacağı )

• İDARİ KARAR ( Belediyenin Plan ve Proje Yapıp İş Görmesinin İdari Kararın Sonucu İdari Eylem Niteliği - Yol Çalışmasında Uğranılan Maddi Zararın Ödetilmesi İstemine İlişkin Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu )

• MADDİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Belediyein Yol Çalışmasındaki Kazı Çalışmasında Yer Altı Kablolarının Koparması/Plan ve Proje Yapıp İş Görmesinin İdari Kararın Sonucu İdari Eylem Niteliğinde Olduğu - Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )

• GÖREVLİ YARGI YERİ ( Belediyein Yol Çalışmasındaki Kazı Çalışmasında Yer Altı Kablolarının Koparması Nedeniyle Uğranılan Maddi Zararın Ödetilmesi İstemine İlişkin Dava - Görevin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu )

6098/m. 49

11.02.1959 gün ve 17/5 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

ÖZET : Dava, davalı Belediye tarafından yol çalışması amacıyla başlatılan kazı çalışması sırasında yer altı kablolarının kopartılması nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Bir kamu kurumunun görevlerinden olan bir işi yapmayı kararlaştırması idari bir karar olduğu gibi bu kararı yerine getirmek üzere plan ve proje yapıp o plan ve projeler gereğince iş görmesi de idari kararın sonucu olan idari eylemdir. O halde bu davaya konu edilen iddialar nedeniyle açılacak davaya bakma görevi idari yargı yerine aittir.

DAVA : Davacı Türk Telekomünikasyon A.Ş.vekili tarafından, davalı Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 23/05/2011 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13/03/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davalı Belediye tarafından yol çalışması amacıyla başlatılan kazı çalışması sırasında yer altı kablolarının kopartılması nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem kısmen kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

11/02/1959 gün ve 17/5 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının 1. bendinde belirtildiği üzere, bir kamu kurumunun görevlerinden olan bir işi yapmayı kararlaştırması idari bir karar olduğu gibi bu kararı yerine getirmek üzere plan ve proje yapıp o plan ve projeler gereğince iş görmesi de idari kararın sonucu olan idari eylemdir. O halde bu davaya konu edilen iddialar nedeniyle açılacak davaya bakma görevi idari yargı yerine aittir.

Yerel mahkemece açıklanan yön gözetilerek, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmesi gerekirken, işin esası incelenerek, istemin kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 05.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13