Başvuru Yollarının ve Süresinin İdarece Yanlış Gösterilmesi

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Başvuru Yollarının ve Süresinin İdarece Yanlış Gösterilmesi

Başvuru Yollarının ve Süresinin İdarece Yanlış Gösterilmesi

Danıştay 13. Dairesinin 30.04.2015 tarihli  kararı;

Dava dosyasının incelenmesinden; Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24.07.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yeni acil bina için tıbbi cihaz alımı“ ihalesine ilişin olarak ihale komisyonunca 02.09.2014 tarihinde alınan kararla ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, Medsis Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu sonucu 23.09.2014 tarihinde düzeltici işlem kararı alınarak, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin Medsis Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, bu kararın 30.09.2014 tarihinde davacı şirkete tebliğ edilmesi üzerine, davacı şirket tarafından 02.10.2014 tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun 14.10.2014 tarihli kararla reddi ve 21.10.2014 tarihinde tebliği üzerine 30.10.2014 tarihli dilekçe ile davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, 23.09.2014 tarihli ihale komisyonu kararının bildirimine ilişkin 24.09.2014 tarihli yazıda, 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca şikâyet başvurusu yapılabileceği belirtilmiştir. Bu durumda, tarafına tebliğ edilen yazıda belirtilen süre içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılan davacının, başvurusunun reddine ilişkin işlemde belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmakta olup, işin esasının incelenmesi gerekmekte iken, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.01.2015 tarihli ve E:2014/2165, K:2015/15 sayılı kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13