Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun’un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun'un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun’un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Kamu İhale Kurumu'nun İnternet Sitesinden İlan Yolu İle Tebligat Yapacağına Dair Bir Kural Yer Almadığı-  Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun'un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği hakkında

 Danıştay 13. Dairesi’nin 18.11.2014 tarihli Kararı:

 Dava; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı’nca 2010/57442 ihale kayıt numaralı “2 Yataklı PSG Cihazı Alımı” ihalesine teklif mektubu veren davacı şirketin anılan ihaleyle ilgili olarak yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 54. maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine aykırı olduğundan bahisle şekil yönünden reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 12.07.2010 günlü ve 2010/UM.II-1984 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; ihale süreci ile ilgili olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunacakların ilgili mevzuatta öngörülen şekil ve usul kurallarına uymaları gerektiğinde kuşku bulunmadığı, itirazen şikâyet başvurularının avukat marifetiyle yapılması durumunda vekâletnamenin geçerli sayılabilmesi için 1136 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca pul yapıştırılması gerektiği, yapıştırmadığının saptanması hâlinde verilecek on günlük süre içinde pulun tamamlanmaması hâlinde ise vekâletnamelerin işleme konulamayacağı, Başvurular Hakkında Tebliğ uyarınca eksikliklerin tamamlanması hususunun kurumun internet adresinde yayımlanmasının yeterli olduğu, vekâletnamelere dayalı olarak işlem yapılabilmesi için 1136 sayılı Kanun hükmüne istinaden vekâlet pulunun yapıştırılması gerektiği yönündeki kurala uyulmaksızın vekâlet pulu yapıştırılmayarak başvuruda bulunulduğu, yapılan başvurularda eksiklik bulunup bulunmadığının takibinin başvurudan itibaren Kurumun internet sitesinden takip edilerek eksikliğin bulunması hâlinde giderilmesi için vekil tarafından gereğinin yapılması gerektiği, yapılmaması karşısında söz konusu kusurlu tutum ile eksikliğin giderilmemesi neticesinde talebin şekil eksikliği nedeniyle reddedilmesine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 65. maddesinde; "Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

  1. a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

… yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün. … Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması hâlinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

  1. b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dâhil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikâyet başvurularına ilişkin işlemler dâhil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

  1. c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.
  2. d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 27. maddesinin 3. fıkrasında; "Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz." hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Avukatlık Kanunu ile getirilen düzenleme uyarınca, hukuken mevcut olan bir vekâletnameye dayalı olarak ilgili merci önünde işlem yapılabilmesinin pul yapıştırma şartına bağlı kılındığı, söz konusu eksikliğin ilgiliye verilecek on günlük süre içerisinde tamamlanmaması durumunda vekâletnamenin işleme konulmayacağı, ancak bu şartın yokluğunun vekâletnamenin varlığını ortadan kaldırıcı bir sonuç doğurmasının öngörülmediği, ilgiliye verilen sürenin usulüne uygun bir tebligatın yapılması ile başlayacağı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda bildirim ve tebligat esaslarının düzenlendiği, bu düzenleme içerisinde internet sitesinden ilan yoluyla tebligat yapılabileceğine ilişkin bir kuralın yer almadığı, baro pulu eksikliğinin tamamlanması için 65. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tebligatın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı tarafından 21.05.2010 tarihinde pazarlık usulü ile "2 Yataklı PSG Cihazı Alımı" ihalesinin yapıldığı, ihale kararının 26.05.2010 tarihinde onaylandığı, davacı şirkete ihale kararının 27.05.2010 tarihinde iadeli taahhütlü olarak gönderildiği, davacı şirketin ihaleyi yapan idareye 07.06.2010 tarihli dilekçe ile ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiası ile şikâyette bulunduğu, idarenin 09.06.2010 tarihli kararıyla şikâyet başvurusunun yasal itiraz süresi sona erdiğinden bahisle işleme alınmadığı, bunun üzerine davacı şirketin 17.06.2010 tarihli dilekçeyle Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, 17.06.2010 tarihli Ön İnceleme Tutanağı ile başvuru dilekçesine ekli vekâletnameye baro pulu yapıştırılmadığının tespit edildiği ve anılan eksikliğin giderilerek başvurulması gerektiğinin www.ihale.gov.tr adresinde 17.06.2010 tarihinden itibaren on gün süreyle ilan edildiği, söz konusu eksikliğin giderilmemesi nedeniyle Kamu İhale Kurulu'nun 12.07.2010 tarih ve 2010/UM.II-1984 sayılı kararı ile başvurunun şekil yönünden reddine karar verdiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65. maddesinde, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatların ne şekilde olacağının belirtildiği, web sayfasında ilan suretiyle tebligat usulünün öngörülmediği, vekâletnamedeki eksikliğin giderilmesi için Kanunda öngörülen tebligat usulleri haricinde web sitesinde ilan edilerek bildirim yapılamayacağı, bu hâliyle usulüne uygun bir tebligatın varlığından söz edilemeyeceği açıktır.

Bu durumda; Kanuna uygun yapılmayan tebligattan hareketle vekâletnamedeki eksikliğin süresinde giderilmediğinden bahisle başvurunun şekil yönünden reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile..."

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13