Baro Pulu Eksikliği Konusunda Avukata Tebligat Yapılması Gerektiği Hakkında

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması - Rekabet İlkesine Aykırılık

Baro Pulu Eksikliği Konusunda Avukata Tebligat Yapılması Gerektiği Hakkında

 

Baro Pulu Eksikliği Konusunda Avukata Tebligat Yapılması Gerektiği Hakkında

“Baro pulu eksikliği" konusunda Avukatlık Kanunu'nun, Kamu İhale Kanunu ve anılan diğer mevzuat karşısında özel kanun olarak önceliğinin bulunduğu- Bu eksikliğin giderilmesi için ilgili avukata tebliğde bulunulması gerektiği- Tebligat yapılmadan idarece internet sitesinde yapılan ilana dayanılarak itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilemeyeceği hk.

 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.10.2020 tarihli ve E:2015/452., K: 2020/2791 sayılı kararı:

“…her ne kadar davalı idarece baro vekâlet pulu eksikliğinin itirazen şikâyet tarihi olan 28.11.2013 tarihinde www.ihale.gov.tr internet adresinde yayınlanarak söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine başvuru süresinin sonuna kadar süre tanındığı ve başvuru süresi sonunun ise ilgili ön inceleme tutanağında 28.11.2013 olarak belirtildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmakta ise de; dava konusu uyuşmazlığa esas "baro pulu eksikliği"konusunda Avukatlık Kanunu'nun, Kamu İhale Kanunu ve anılan diğer mevzuat karşısında özel kanun olarak önceliğinin bulunduğu, bu Kanunun 27. maddesinde yer alan düzenleme ile, ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmaz ise baro pulu eksik vekâletnamenin işleme konulmayacağının belirtildiği, davalı idarece bu eksikliğin giderilmesi için ilgili avukata tebliğde bulunulması gerekirken, bu yola gidilmeden, davalı idarenin internet sitesinde yapılan ilan uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunu şekil yönünden reddeden davalı idare işleminde hukuka ve mevzuata uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13