(Bandırma-Gönen) Ayr. Çardak Devlet Yolu Km. 57+000-85+500 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri (Alttemel, Plentmikstemel, BSK Yapılması) İşleri

(Bandırma-Gönen) Ayr. Çardak Devlet Yolu Km. 57+000-85+500 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri (Alttemel, Plentmikstemel, BSK Yapılması) İşleri

(Bandırma-Gönen) Ayr. Çardak Devlet Yolu Km. 57+000-85+500 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri (Alttemel, Plentmikstemel, BSK Yapılması) İşleri

(Bandırma-Gönen) Ayr. Çardak Devlet Yolu Km. 57+000-85+500 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri (Alttemel, Plentmikstemel, BSK Yapılması) İşleri

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/049 

Gündem No : 31

Karar Tarihi : 24.07.2013

Karar No : 2013/MK-233 

Şikayetçi: Doğusan İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. – Hasyol İnşaat (Hasan İçten) Ortak Girişimi

 İhaleyi Yapan Daire:  Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 03/03/2011 tarih ve 2011/UY.III-878 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle Ankara 6.İdare Mahkemesinin 15/04/2013 tarih ve E:2011/523 ve K;2013/723 sayılı kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği tarafından 21.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/111366İhale Kayıt Numaralı “(Bandırma-Gönen) Ayr. Çardak Devlet Yolu Km. 57+000-85+500 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri (Alttemel, Plentmikstemel, BSK Yapılması) İşleri” ihalesine ilişkin olarak;

Doğusan İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. – Hasyol İnşaat (Hasan İçten) Ortak Girişiminin 26.01.2011tarih ve 5227sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2011tarihli itirazen şikâyet başvurusu hakkında alınan 03.03.2011 tarihli ve 2011/UY.III-878 sayılı karar ile;

“Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine”karar verilmiştir.

Doğusan İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. – Hasyol İnşaat (Hasan İçten) Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İare Mahkemesinin 15.04.2013 tarih e E:2011/523 ve K:2013/763 sayılı kararı ile;

“…Dava konusu olayda, şikayete konu iş denetleme belgesinin 01.12.2008 tarih ve 2008/UY.II-4871 sayılı Kamu İhale Kararı ile ‘İhale komisyonu tarafından söz konusu belgenin son on beş yıl içerisindeki tutarının sözleşme bedelinin % 50’lik kısmın karşılamadığı, Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenen iş denetleme belgelerinin, son on beş yıl içerisindeki tutarının sözleşme bedelinin % 50’sini karşılayıp karşılamadığı hususunun, belge düzenleme aşamasında dikkate alınması gerektiği, son on beş yıl içerisindeki denetlenen iş tutarı sözleşme bedelinin % 50’sini karşılamayan kişilere iş denetleme belgesi düzenlenmemesi gerektiği, bu nedenle İnşaat Mühendisi Avni NAS adına ‘Kontrol Mühendisi’ sıfatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan ‘Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ işine ait iş denetleme belgesinin iptal edilmesi gerekmektedir.’ sonucuna varıldığı ve bu hususun Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirilmesine karar verildiği, bunun üzerine belgeyi düzenleyen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 10.03.2009 tarih ve 387-0405 sayılı yazı ile söz konusu Kurul Kararının belge sahibi Avni NAS’a tebliğ edildiği, anılan Kurul Kararının belge sahibine tebliğ edilmesi işleminin anılan Kurul Kararının gereğinin yerine getirilmesi bakımından yeterli olduğu, bu haliyle söz konusu iş denetleme belgesinin geçersizliğinin anılan Kurul kararı ve bu karar üzerine idare tarafından tesis edilen tebligat işlemi ile ortaya konulmuş olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; şikayete konu iş denetleme belgesinin 01.12.2008 tarih ve 2008/UY.II-4871 sayılı Kamu İhale Kararı ile geçersizliği ortaya konulduğundan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 10.03.2009 tarih ve 387-0405 sayılı yazı ile söz konusu Kurul kararının belge sahibi Avni NAS’a tebliğ edildiği anlaşıldığından davalı idare tarafından düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerekirken itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE…”denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup anılan Mahkeme kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 27.06.2013 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Anayasa’nın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1’inci maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1) Kamu İhale Kurulunun 03.03.2011 tarihli ve 2011/UY.III-878 sayılı kararın iptaline,

2) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince Bergiz İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılması hususunda düzeltici işlem belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13