Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi İhalesi Mahkeme Kararı

Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi İhalesi Mahkeme Kararı

Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi İhalesi Mahkeme Kararı

Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi İhalesi Mahkeme Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

 Toplantı No  : 2013/005

Gündem No  : 26

Karar Tarihi : 14.01.2013

Karar No  : 2013/MK-19


Şikayetçi:

 Doppelmayr teleferik GmbH

 İhaleyi yapan idare:

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Gündem Konusu:

 Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı kararı hakkında Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 06.09.2011 tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (e) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan “Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi” ihalesine ilişkin olarak Doppelmayr Seılbahnen GmbH tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, STM Sistem Teleferik Montajı Turz. ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 02.08.2012tarihli E:2012/917 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mahkemenin anılan kararı gereğince karar içeriğinde yer alan gerekçeler doğrultusunda Kurul tarafından 05.09.2012 tarihli ve 2012/MK-297 sayılı karar ile; “1- 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 02.08.2012 tarihli yürütmenin durdurulması kararına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunulmuş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 19.09.2012 tarih ve Y.D İtiraz No:2012/4224 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması kararı içeriğinde yer alan gerekçeler doğrultusunda 14.11.2012 tarihli ve 2012/MK-345 sayılı karar ile; “1- Kamu İhale Kurulunun 05.09.2012 tarihli ve 2012/MK-297 sayılı Kararının iptaline, 2- Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1687  sayılı  Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,”karar verilmiştir.

Daha sonra verilen Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 13.12.2012 tarih ve E:2012/917 ve K:2012/1734 sayılı karar ile ““Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi Yapım İşinin” 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21. maddesinin  (e) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ilk ihaleye katılan üç istekli tarafından verilen son tekliflerin ortalamasının (6.769.666,67 TL) güncellenmesi sonucunda bulunan tutar (7.292.961,90 TL) ile yıkım ve söküm işlerine ait tutarın (181.892,12 TL) toplamı esas alınarak yaklaşık maliyetin 7.474.854,02 TL olarak belirlendiği, bahse konu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alındığı, 06.09.2011 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, isteklilerin son teklif bedellerinin davacı şirketin 10.225.000,00-TL, Leitner AG/SpA – Fırat Ticaret Derviş Sami Mütevelizade İş Ortaklığı’nın 10.980.000,00-TL, Doppelmayr Seilbahnen GmbH’nin 14.400.000,00-TL şeklinde olduğu, 21.02.2012 günlü ihale komisyon kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen davacı şirket üzerinde bırakıldığı, isteklilerden Doppelmayr Seilbahnen GmbH tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda dava konusu işlem ile söz konusu ihalenin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen Kanunun 21. Maddesinin (e) bendine göre ihalelerin pazarlık usulü ile yapılabilmesi için ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve mali özelliklerin gerekli olan nitelikte belirlenememesi ve bunun sonucunda işin yapılmasına ilişkin yaklaşık maliyetin, ilk başta net olarak öngörülememesi gerekmektedir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihaleye katılan isteklilerden öncelikle, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerinin sunmaları ve daha sonra idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde, ihale komisyonunun her bir istekli ile yapmış olduğu teknik görüşmeler sonucunda, şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenilmektedir. Dolayısıyla, ihalenin kendi özgü koşulları olması nedeniyle şartname ancak ihale yapıldıktan sonra netleştirilmekte olup, ihale öncesinde belirlenen yaklaşık maliyete göre değerlendirme yapılamamaktadır.

Dava konusu olayda; söz konusu ihaleye verilen son tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin gerçekçi yöntemlerle belirlenip belirlenemediği yönünde yapılan değerlendirme sonucunda, yaklaşık maliyetin ilk ihaledeki tenzilatlı son tekliflere göre belirlenmiş olmasının uygun bulunmadığı, bu nedenle, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan ilk ihaledeki son tekliflerin teknik şartname ve istasyon binalarına ait ön projeler dikkate alınarak piyasa rayiçlerini yansıtıp yansıtmadığı hususunda bilgi istenildiği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından işin komplike bir iş olması, seri ve standart üretimi bulunmaması nedeniyle bilgi verilemediği, ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihalenin iptal edilmesi durumunda yeni yapılacak ihalede yaklaşık maliyetin ilk ihaledeki hesap yöntemi dikkate alındığında (piyasadan alınan tekliflerin ortalamasının güncel değeri) 11.759.783,46-TL + Yıkım İşleri, şikayete konu ihaledeki hesap yöntemi esas alındığında ise 19.11.2011 tarihinde yapılan ihaledeki son tekliflerin ortalaması alınarak 11.868.333,33-TL olacağı, bu nedenle, şikayete konu ihaledeki yaklaşık maliyetin ilk ihale öncesi piyasadan alınan tekliflerin ortalaması alınarak belirlenen yaklaşık maliyet tutarının (9.495.000,00-TL) ihale ilan tarihi (12.08.2011) dikkate alınarak güncellenerek hesaplanması sonucunda 10.976.371,41-TL + Yıkım İşleri olarak değerlendirildiği, 09.01.2012 tarihli komisyon kararı ile teklif edilen tutarı karşılayacak 10.225.000,00-TL + KDV tutarında ödeneğin bulunup bulunmadığının sorgulandığı, 19.01.2012 tarih ve 020.180 sayılı Başkanlık Olur’u ile 2012 yılı bütçesinde 345 nolu proje için 7.627.119,00-TL + KDV ayrılmış olan ödeneğin 10.225.000,00-TL + KDV olması için 2.597.881,00 TL + KDV kadar arttırılmasının onaylandığı görülmüştür.

Bu durumda; ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, pazarlık usulü ile yapılan söz konusu ihalede, teklif fiyatları sınır değerin üzerinde oluşması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaya gerek olmadığından, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin ihalenin sonucuna etkisinin olmaması, teklif fiyatlarının da birbirinden ayırt edilir ölçüde uzaklaşmaması ve idarece ödenek aktarımı için alınan olur da dikkate alındığında, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1- 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

  Mahmut GÜRSES

 Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

 Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul ÜyesiKAMU İHALE KURULU KARARI

 Toplantı No  : 2013/005

Gündem No  : 25

Karar Tarihi : 14.01.2013

Karar No  : 2013/MK-20


Şikayetçi:

 Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 İhaleyi yapan idare:

 Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü

Gündem Konusu:

 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 19.10.2012 tarihli ve 2012/1222 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemine ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 20.11.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/5295 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 28.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, adı geçen başvuru sahibi 15.06.2012 tarih ve 21819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Kurul tarafından alınan 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı kararda başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiş, ancak söz konusu kararın (B) kısmında yapılan değerlendirmeler sonucunda ihaleye teklif veren isteklilerden Tisan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ölmez İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılarak “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir

Davacı Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19.10.2012 tarihli ve 2012/1222 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının uygulanmasına ilişkin olarak 28.11.2012 tarih ve 2012/MK-360 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı Kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

Bunun arkasından, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 19.10.2012 tarihli ve 2012/1222 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına yönelik olarak Kamu İhale Kurumu tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde söz konusu Mahkeme tarafından verilen 20.11.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/5295 sayılı kararda,

“Dava, Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan "(Diyarbakır-Elazığ) D.Yolu-Diyarbakır Kuzey Batı Çevre Yolu Kesişimi Üçkuyu Köprülü Kavşak, Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk), Drenaj İşleri, Otokorkuluk, Aydınlatma ve Trafik İşleri Yapılması İşi" ihalesine katılan davacı ortaklık tarafından, anılan ihalede değerlendirme dışı bırakılmaları nedeniyle yaptıkları şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 25.07.2012 tarih ve 2012/UY.11-3051 sayılı Kamu İhale Kurulu işleminin istemiyle açılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler", başlıklı 40. maddesinin (1) nolu fıkrasında; İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şeklide ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartının aranacağı, bu şartın aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebileceği, yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintilerin, kesinti olarak kabul edilmeyeceği. (4) nolu fıkrasında: anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olmasının zorunlu olduğu, bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek sürenin en fazla beş yıl olarak öngörülebileceği, bı sürenin sağlandığı hususunun mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususunun ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususunun ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi” ile tevsik edileceği, anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, (5) nolu fıkrasında; anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibariyle aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendislerin, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verecekleri, (6) nolu fıkrasında; anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanların, aday veya isteklinin bünyesinde göre yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacakları, (7) nolu fıkrasında; yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler şahıs şirketi ortaklar, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı, gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık sürelerinin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edileceği hükmüne yer verilmiş, Kamu İhale Genel Tebliğinin 27.1.7. maddesinde de; Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar1 ibaresinden, temsil yetkisi verilen müdür veya müdürlerin anlaşılması gerektiği, tüzel kişilerin yukarıda sayılan görev veya unvandaki kişiler dışındaki mühendis veya mimar ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilebilmesi için bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığının sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesinin zorunlu olduğu, anahtar teknik personel olarak şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakların bildirilmesi durumunda; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır, ilgisine göre söz konusu görevlerde bulunan ve/veya ortak olan kişilerin, anahtar teknik personel niteliğini haiz olduklarının ve görev ve/veya ortaklık sürelerinin belgelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Diyarbakır 9.Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usule yapılan "(Diyarbakır-Elazığ) D.Yolu-Diyarbakır Kuzey Batı Çevre Yolu Kesişimi Üçkuyu Köprülü Kavşak, Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (BSK), Drenaj İşleri, Otokorkuluk, Aydınlatma ve Trafik İşleri Yapılması İşi' ihalesine katıldığı, söz konusu ihalenin davacı üzerinde kaldığı, ihale kararının ihale amirince onaylanmasından sonra ihaleyi yapan idarece davacının anahtar teknik personel olarak gösterdiği aynı zamanda pilot ortak olan Çiçek Elektronik inşaat Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim ithalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı ve inşaat işlerinden sorumlu müdürü Ömer Kargın'ın temsil yetkisine sahip müdür olmadığı, oysa Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40/7.maddesine göre limited şirketlerde ortak ve müdür olan kişinin anahtar teknik personel olarak gösterilen kişiler için hizmet belgesi istenilmeyeceğine ilişkin hükmünün şirketi temsile yetkili olan müdürler için geçerli olduğu, anılan kişinin şirkette çalıştığına ilişkin belgenin de sunulmadığından bahisle davacı ortaklığın değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu karara karşı önce idareye şikayet daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapıldığı, bu başvurunun reddi üzerine de iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı şirket tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Ömer Kargın’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin limited şirkette inşaat işlerinden sorumlu mesul müdürlük görevini yürüten ortak olması nedeni ile ihale belgeleri içinde sunulmadığı görülmüş, ancak Kamu İhale Kurulu tarafından, Ticaret Sicil Gazetesi’nde inşaat işlerinden sorumlu mesul müdür olarak ilan edilen ve ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen Ömer Kargının şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olmadığı, şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürün Mehmet Daşçı olduğu için söz konusu belgelerin sunulmamasının ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmamakta ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin 37.1.7. maddesinde belirtildiği üzere limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar" ibaresinden temsil yetkisi verilen müdür veya müdürlerin anlaşılması gerekmekte olup, limited şirketlerde şirketi temsile yetkili olmayıp da anahtar teknik personel olarak gösterilen teknik, inşaat veya herhangi bir birim veya işten sorumlu müdür veya ortaklar adına Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin teklif mektubu ekinde sunulması gerekmektedir.

Bu durumda, ortaklar kurulu kararıyla şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olarak Mehmet Daşçı görevlendirildiğinden, başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak gösterildiği inşaat işlerinden sorumlu mesul müdür inşaat mühendisi Ömer Kargın'ın ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz olarak isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin teklif kapsamında sunulmamış olması nedeniyle davacı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna karşı yapılan itirazen şikayetin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Yukarıda aktarılan Mahkeme kararı doğrultusunda, 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı Kurul kararında belirtildiği üzere, Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) Kamu İhale Kurulunun 28.11.2012 tarih ve 2012/MK-360 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

   Mahmut GÜRSES

   Başkan

  Ali Kemal  AKKOÇ

  Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13