Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

  • Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

  • Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ekinde Yer Alan Tablolar Arasında Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

  • İş Yönetme Belgesinde Yer Alan Ulaşım Yolları Kapsamında Yapılan Altyapı Ve Üst yapı İmalatlarından , İhale Konusu İş Veya Benzer İş Kapsamında Olan Kısımlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.7 Ve 2.8 Maddeleri Uyarınca Değerlendirmeye Alınması Gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 03.04.20** tarihli  karar:

 “…Dosyanın incelenmesinden, davacı iş ortaklığının Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ''(Nurdağı Gaziantep)Ayr. -Musabeyli-Kilis Ayr. Yolu Km:2+000-60+92128 Arası Toprak, Sanat Yapıları ve Sathi Kaplamalı Üstyapı Yapım İşleri'' ihalesine katıldığı ve ihalenin üzerlerinde bırakıldığı, ihaleye katılan müdahil iş ortaklığı tarafından “Çine Barajı ve HES İkmal İnşaatı” işi kapsamında yapılan“ ulaşım yolları”nın benzer iş tanımını kapsadığı, ulaşım yollarının il ve köy yolları gibi birçok yoldan daha yüksek standartlarda olduğu iddiasıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde düzeltici işlem belirlenmesi ile; müdahil iş ortaklığının pilot ortağına ait iş deneyim tutarlarının "ulaşım yolları"da dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesine yönelik Kamu İhale Kurulu'nun 25.08.2017 tarih ve 2017/UY.I-2372 sayılı kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

       Uyuşmazlık, müdahil iş ortaklığının pilot ortağı olan Turyol İnşaat A.Ş'nin Mahmut Özdoğan adına tanzim edilmiş, 25.01.2016 tarihli iş yönetme belgesinin ekinde yer alan ''ulaşım yolları'' işinin İdari Şartnamede düzenlenen ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekiliste de yer alan benzer iş olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkindir.

     4734 sayılı Kanun'da benzer iş kavramı, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işler olarak tanımlanmış ve bu kapsamda, iş deneyim belgesinin adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren iş bitirme belgesi, iş durum Belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini ifade etmektedir.

       Bu kapsamda istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilirken ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınması, bu kapsamda yer almayan tutarların ise hesaba dahil edilmemesi gerekmektedir.

      Olayda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “Çine Barajı ve HES İkmal İnşaatı” işine ilişkin olarak düzenlenen iş yönetme belgesine konu u"laşım yolların"ın, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan tablolar arasında ayrı bir başlık altında düzenlenmediği, iş yönetme belgesinde uygulanan yapı tekniğinin “SSB" (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) şeklinde belirtildiği ve iş yönetme belgesine konu ulaşım yolları"işinde alt yapı ve üst yapı işlerine ait imalatların yapıldığı görülmektedir.

         Bu durumda, müdahil şirket pilot ortağı tarafından sunulan iş yönetme belgesinde yer alan ulaşım yolları"kapsamında yapılan altyapı ve üstyapı imalatlarından, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olan kısımlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.7 ve 2.8 maddeleri uyarınca değerlendirmeye alınması gerektiğinden, müdahil iş ortaklığının pilot ortağına ait iş deneyim tutarlarının "ulaşım yolları"da dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline yönelik İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara *5. İdare Mahkemesi'nin 07.12.20** tarih ve E:2017/29**, K:2017/32** sayılı kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE… ” ifadelerine yer verilerek dava konusu İdare Mahkemesi kararının iptaline karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13