Avukat Tarafından Sunulan Vekaletnamenin Aslı Gibidir Onayı Taşımaması

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Avukat Tarafından Sunulan Vekaletnamenin Aslı Gibidir Onayı Taşımaması

Avukat Tarafından Sunulan Vekaletnamenin Aslı Gibidir Onayı Taşımaması

Kamu İhale Kurulu’nun 17/12/2014 tarihli ve 2014/UM.IV-4080 sayılı kararı ile:

 “…Yapılan inceleme neticesinde, başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden olan vekaletnamenin aslı ya da avukat veya noter onaylı örneğinin eklenmediği(vekaletnamenin aslı gibidir onayının taşımadığı), sunulan vekaletnamenin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir.” şartını taşımadığı hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından son başvuru tarihi olan 05.12.2014 tarihine kadar giderilebilmesi için 03.12.2014 tarihinde www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin giderilmediği tespit edilmiştir…Başvurunun reddine…” karar verilmiştir.

 Ankara 7. İdare Mahkemesinin 20.02.2015 tarih ve E:2015/71, K:2015/305 sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 Danıştay 13. Dairesi’nin 08/05/2015 tarih ve E:2015/977, K:2015/1784 sayılı kararı:

 “… İtirazen şikâyet başvurusuna eklenen vekaletnamenin asli gibidir onayını taşımaması nedeniyle başvurunun şekli yönden eksik bir başvuru olduğu ve söz konusu eksikliğin tamamlanması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince Kamu İhale Kurumu’nun bildirim yapma zorunluluğu bulunmadığı, ancak eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 13. maddesinin 1. fıkrasının amir hükmü uyarınca Kurumun internet sayfasında ilan edildiği açıktır. Söz konusu eksikliğin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 20.02.2015 tarih ve E:2015/71, K:2015/305 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13