Analizle İstenilen Teknik Özelliklere Uygun Açıklama Yapılması Zorunluluğu Hakkında

Yuvarlama Sebebiyle Oluşan Farktan İsteklinin Sorumlu Tutulması

Analizle İstenilen Teknik Özelliklere Uygun Açıklama Yapılması Zorunluluğu Hakkında

Analizle İstenilen Teknik Özelliklere Uygun Açıklama Yapılması Zorunluluğu Hakkında

  • Aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen analizlerdeki miktarların ve belirlenen teknik özelliklerin isteklilerce değiştirilemeyeceği

  • Analiz formatında yer verilen teknik özelliklerle aynı teknik özelliklere sahip olmayan mallara dair alınan fiyat teklifinin ve buna dayanılarak yapılan açıklamanın geçerli olmadığı hakkında 

Danıştay 13. Dairesi’nin 17.03.2021 tarih kararı;

 “Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında paletli delgi makinesi (112 kW-152HP-2500 rpm) (ankraj zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için)" pozu için Emirpet İnş. ve Tic. A.Ş. firmasından alınan 510.000-TL tutarlı fiyat teklif sunulduğu, idare tarafından 18/03/2020 tarihli yazı ile anılan makinenin özellik ve kapasitelerinin yer aldığı ruhsat, yevmiye defterleri, satış kayıtlarına ait faturalar vb. belgelerin istenmesi üzerine, davacı tarafından Atlas Corpo model T35 tipi Min 52,2 KW 70HP - Maks. 170 KW 228 HP motor gücündeki makineye ilişkin teknik belge ile anılan makineye ilişkin 19/06/2019 tarihli faturanın sunulduğu anlaşılmaktadır.

Öncelikle, her ne kadar İdare Mahkemesi kararında, "idare tarafından istenilen makinelerin özellikler bakımından daha üst seviyede olmasının ve bu yönde seçenekler sunulmasının, bu makinelerin idare tarafından istenilen özellikleri karşılamadığı anlamına gelmeyeceği" yönünde gerekçelere yer verilmişse de, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin de yer aldığı analizlerdeki miktarların ve belirlenen teknik özelliklerin isteklilerce değiştirilemeyeceği, aksi yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hakim olan temel ilkelere uygun olmayacağı, bu itibarla, analiz formatında yer alan farklılaştırmanın kabul edilemeyeceği açık olduğundan, İdare Mahkemesi kararında yer verilen değerlendirmelerde hukukî isabet bulunmamaktadır.

Bu çerçevede dava konusu uyuşmazlık incelendiğinde, idare tarafından açıklanması istenen "T1" poz nolu iş kalemi girdileri arasında yer alan paletli delgi makinesi için teknik özelliğin 112 kW-152HP-2500 rpm olarak belirlendiği, davacının anılan iş kaleminin analizinde kullandığı ve daha sonra idarenin talebi üzerine teknik özelliklerine ilişkin belgeleri sunduğu makinenin Min 52,2 KW 70 HP - Maks. 170 KW 228 HP motor gücünde olduğu, bu durumda, idarenin talep ettiği paletli delgi makinesiyle davacının analizlerinde kullandığı makinenin aynı teknik özelliklere sahip olmadığı görülmektedir. Her ne kadar Tebliğ'in 45.1.13. maddesine göre isteklilerin analizlerine dayanak olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerini sunmaları mümkün ise de, anılan fiyat teklifinin idarenin özelliklerini belirlemiş olduğu iş kalemine uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, teknik özelliklerine, isteklilere verilen analiz formatında açıkça yer verilen iş makinesiyle aynı teknik özelliklere sahip olmayan iş makinesine dair alınan fiyat teklifinin ve buna dayanılarak yapılan açıklamanın geçerli olmadığı da açıktır. Bu itibarla, davacının "T1" poz nolu iş kalemi girdileri arasında yer alan paletli delgi makinesi için belirlenen teknik özelliklerden faklı nitelikte iş makinesiyle açıklama yapmış olduğu sabit olduğundan, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna karşı yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesi ile davacının iddiasının (b) bölümü yönünden bozulmasına kesin olarak karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13