Analiz Girdileri Listesi İle Analiz Formatları Arasında Uyumsuzluk

Analiz Girdileri Listesi İle Analiz Formatları Arasında Uyumsuzluk

Analiz Girdileri Listesi İle Analiz Formatları Arasında Uyumsuzluk

Analiz Girdileri Listesi İle Analiz Formatları Arasında Uyumsuzluk

Açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer alan bir girdinin analiz formatlarında da açıklama durumu sütununda “istenecek” ifadesine yer verilmesi gerektiği,

Analiz formatlarının açıklama istenilen analiz girdileri listesi ile uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından, Kurul kararının davacının aynı analiz girdisi için farklı iş kalemlerinde belirtildiği şekilde farklı birim fiyatlar öngörüldüğü gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka aykırı olduğuna yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı,

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birim fiyat kitabında mazotun hacimsel miktardan kütlesel miktara dönüştürülmesinde özgül ağırlığının 0,850 kg/litre olarak belirtilmesi karşısında,  mazot girdisine dair açıklamalarda  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan birim fiyat tarifindeki özgül ağırlık kullanılarak 0,850 oranında kesafet oranı uygulanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

 

Danıştay 13. Dairesinin 15.02.2023 tarihli kararı;

“…İdarece 01/06/2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu yazı ile 5 iş kalemi/gruplarına ait aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve ekinde ise açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdileri listesi ile analiz formatlarının gönderildiği, açıklama istenilen analiz girdileri listesinde 10.120.1030 poz numaralı yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli) analiz girdisine de yer verildiği, idarece gönderilen analiz formatlarında açıklama durumu sütununda “istenecek” ve “istenmeyecek” şeklinde girdilere yer verildiği, bu kapsamda yükleyici analiz girdisinin KGM/6040-P, KGM/6560-P, Plent-Analiz ve KGM/6100/3-P poz numaralı iş kaleminde yer aldığı, bu kalemlere ait analiz formatlarında açıklama durumu sütununda sadece KGM/6100/3-P poz numaralı iş kaleminde “istenecek” ifadesine yer verildiği, diğer iş kalemlerine ait analiz formatlarında bahse konu girdi için “istenmeyecek” şeklinde belirlendiği, yükleyici analiz girdisi açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer almakla birlikte, analiz formatlarında oluşturulan bu farklılığın aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler arasında tereddüde neden olduğu; aynı şekilde açıklama istenilen analiz girdileri listesinde 10.120.1023 poz numaralı kompresör (210 cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar) analiz girdisine de yer verildiği, idarece gönderilen analiz formatlarında açıklama durumu sütununda “istenecek” ve “istenmeyecek” şeklinde girdilere yer verildiği, bu kapsamda kompresör analiz girdisinin KGM/6040-P, KGM/6560-P, Plent-Analiz ve KGM/6100/3-P poz numaralı iş kaleminde yer aldığı, bu kalemlere ait analiz formatlarında açıklama durumu sütununda KGM/6040/P poz numaralı ve Plent-Analiz iş kalemlerinde “istenecek” ifadesine yer verildiği, diğer iş kalemlerine ait analiz formatlarında bahse konu girdinin “istenmeyecek” şeklinde belirlendiği, kompresör analiz girdisi açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer almakla birlikte, analiz formatlarında oluşturulan bu farklılığın aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler arasında tereddüde neden olduğu, dolayısıyla açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer alan bir girdinin analiz formatlarında da açıklama durumu sütununda “istenecek” ifadesine yer verilmesi, analiz formatlarının açıklama istenilen analiz girdileri listesi ile uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından, Kurul kararının davacının aynı analiz girdisi için farklı iş kalemlerinde belirtildiği şekilde farklı birim fiyatlar öngörüldüğü gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka aykırı olduğuna yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Piyasada litre cinsinden satılan mazotun bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan analizlerde miktarının kilogram cinsinden belirlendiği, litre cinsinden kilogram cinsine dönüşümde yoğunluğa ilişkin katsayıların ne olması ya da hangi aralıkta olması gerektiği hususunda ihale mevzuatında açık bir hükmün yer almadığı, gerek idareler ve ilgili kuruluşlar nezdinde, gerekse piyasada faaliyet gösteren firmalar nezdinde farklı değerlendirmelerin esas alındığı, motorinin litresinin kütlesel birime dönüştürülmesinde hangi yoğunluğun esas alınacağı hususu ihaleyi yapan idarenin uzmanlık alanı dışında kalsa da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birim fiyat kitabında mazotun hacimsel miktardan kütlesel miktara dönüştürülmesinde özgül ağırlığının 0,850 kg/litre olarak belirtildiği, davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan birim fiyat tarifindeki özgül ağırlığın kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin mazot girdisine dair açıklamalarının, 0,850 oranında kesafet oranı uygulanması sebebiyle uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”

gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13