Anahtar Teslimi İşte Teklif Kapsamında Analiz ve Hesap cetveli Sunulması İstenemez

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Anahtar Teslimi İşte Teklif Kapsamında Analiz ve Hesap cetveli Sunulması İstenemez

Anahtar Teslimi İşte Teklif Kapsamında Analiz ve Hesap cetveli Sunulması İstenemez

Danıştay On üçüncü Dairesi Kararı

Karar Özeti :

  • Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere  analiz ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin teklif ekinde istenmesi
  • Kanun'da düzenlenmeyen bir belgenin Yönetmelik hükümleri ile istenebilecek belgeler kapsamına dâhil edilmesine hukuken İmkân bulunmadığı hakkında.

                                “…Dosyasının incelenmesinden, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nce 18.03.2010 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen "Derslik ve Merkezi Birimler" ihalesine katılarak ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirketin,ihaleye katılan bir başka istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan ……….sayılı dava konusu Kamu İhale Kurulu kararıyla, ihale konusu kalemlerden özel 3 pozuna ilişkin analiz sunması gerekirken analiz sunmadığı, ayrıca iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Morfoloji Binası ve Donatım” işine ilişkin belgenin benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılarak bu konuda düzeltici işlem belirlendiği görülmektedir.

                  Dava konusu uyuşmazlığa ilişkin birinci iddia bakımından; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 30. maddesinde anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım  şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif ekinde isteneceğinin düzenlendiği, ancak 4734 sayılı Kanunun 10. Maddesinde analizlerin istenebileceğine ilişkin düzenlemenin yer almadığı, Kanun'da düzenlenmeyen bir belgenin Yönetmelik hükümleri ile istenebilecek belgeler kapsamına dâhil edilmesine hukuken İmkân bulunmadığı dikkate alındığında, dava konusu Kurul kararının, davacının bazı iş kalemlerine ait analiz sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısımda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

                  İkinci iddia bakımından ise, idari şartnamenin, “İhale Konusu işe ilişkin Bilgiler" başlıklı 2'nci maddesinde, “2.1. ihale konusu işin; c) Miktarı (fiziki) ve türü: 5 adet Anfi + 1 Adet kafeterya İnşaat + Donatım” düzenlemesi; 7.5’inci maddesinde, "Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.5.1. iş deneyim belgeleri Belge tutarı; teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamalıdır.” düzenlemesi; 7.6’ncı maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B/ll Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. 7.6.1- Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48'inci maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri: Mimar veya inşaat Mühendisi” düzenlemesinin yer aldığı; bu kapsamda davacı şirketin iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Tıp Fakültesi Morfoloji1 Binası İnşaatı işine ait iş deneyim belgesinin Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B Üst Yapı (Bina) Grubu İşler, II. Grup İşler 5."Üniversite Kampüsleri" kapsamında olduğu sonucuna varıldığından, davacı şirketin iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı işine ait iş deneyim belgesinin benzer İş tanımına uymadığı yönündeki dava konusu Kurul kararının bu kısmında da hukuka  uygunluk  bulunmamaktadır.

Sonuç :

                   Bu durumda, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13