loader image

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

Danıştay 13. Dairesinin 25.06.2015 tarih ve E:2014/5244, K:2015/2672 sayılı kararı:

 “Dava dosyasının incelenmesinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 13.08.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Edebiyat Fakültesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak idarece geçerli olduğu tespit edilen teklif tutarları esas alınarak sınır değerin 14.983.415,49 TL olarak belirlendiği, bu değer altında teklif sunan üç istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklilerden sadece davacıların açıklama sunduğu ve davacılar açıklamalarının uygun görülerek, ihalenin davacılar üzerinde bırakıldığı, Muammer Bülbüloğlu – Ayhan Topçu Ortak Girişimi’nin itirazen şikâyet başvurusu üzerine dava konusu işlemle davacıların aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde ihale dokümanı içerisinde isteklilere imalat miktarları verilmediğinden, imalat miktarlarının istekliler tarafından ihale dokümanı kapsamında yer alan projeler esas alınarak hesaplandığı, dolayısıyla istekliler tarafından hesaplanan imalat miktarları ile idarece yaklaşık maliyetin bulunması için hazırlanan imalat miktarlarının birebir aynı olması beklenmese de farklılığın makul bir düzeyde olması gerekmektedir.

Aşırı düşük teklif açıklaması istenen 81 iş kalemi ile ilgili olarak 80 iş kaleminde davacıların yapmış olduğu açıklamaların idarenin yaklaşık maliyete esas miktarına eşit ya da makul ölçüde yakın olduğu, “Akustik ahşap panel yapılması” iş kaleminde ise davacılar tarafından idarenin yaklaşık maliyete esas miktarından %54 düşük olarak öngörüldüğü anlaşılmakta olup, bu farklılığın makul kabul edilemeyeceği açıktır.

Bu itibarla, davacıların aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Ankara 16. İdare Mahkemesinin 27.10.2014 tarihli kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz