Ana dağıtıcı ile yetkili temsilci firmanın ihaleye birlikte teklif veremeyeceği hakkında.

Ana dağıtıcı ile yetkili temsilci firmanın ihaleye birlikte teklif veremeyeceği hakkında.

Ana dağıtıcı ile yetkili temsilci firmanın ihaleye birlikte teklif veremeyeceği hakkında.

Ana dağıtıcı ile yetkili temsilci firmanın ihaleye birlikte teklif veremeyeceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 26.04.2010 gün ve E:2009/5621, K:2010/3534 sayılı kararı

 Toplantı No : 2010/053

Gündem No : 87

Karar Tarihi : 02.08.2010

Karar No : 2010/MK-106

 Şikayetçi:

  Teknoser Metal İnşaat Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare:

  Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 Başvuru tarih ve sayısı:

  01.01.1900 /

 Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulu’nun 24.09.2008 tarih ve 2008/UM.II-3985 sayılı Kararı hakkında Danıştay 13. Dairesince verilen 26.04.2010 gün ve E:2009/5621, K:2010/3534 sayılı “Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.07.2009 tarih ve E:2009/281, K:2009/1012 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının bozulması” kararının uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı alınması

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 19.06.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2008/65415 İKN'li 112 Acil Ambulanslarında Kullanılmak Üzere Lastik Koruma Solüsyonu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknoser Metal İnşaat Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 24.09.2008 tarih ve 2008/UM.II-3985 sayılı Kararı ile, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

 Anılan Kurul Kararının iptali istemiyle, Türkata Lastik İnş. Taah. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.07.2009 tarih ve 2009/1012 sayılı kararında dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 Anılan mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 31.08.2009 tarih ve 2009/MK-132 sayılı Kararında,

  “1-24.09.2008 tarih ve 2008/UM.II-3985 sayılı Kurul Kararının iptaline,

  2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına”   karar verilmiştir.

 Kurumumuzca anılan mahkeme kararına ilişkin temyiz isteminde bulunulmuş olup, Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 26.04.2010 gün ve E:2009/5621, K:2010/3534 sayılı kararında,

“İhalelerde rekabetin sağlanmasının koşullarından biri de katılımcıların aralarında organik bağ ya da temsil ilişkisinin olmamasıdır. İhaleye katılan her isteklinin özgür iradesiyle verdiği teklif sonucunda gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun, kamu açısından da en avantajlı teklifin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Anılan husus, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına etki ettiği gibi, ihalede tarafların aralarında anlaşma yaparak teklif bedellerini belirlemelerine olanak sağlayacak hiyerarşik ilişkiler ya da temsil ilişkileri nedeniyle saydamlık ilkesinin de ihlâline sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle Kanun'un 17/d maddesinde sayılan durumlar sadece ihale dışı bırakılma sebebi olarak öngörülmemiş, konunun önemi nedeniyle bu fiillerin tespiti halinde yasaklama yaptırımı uygulanacağına da yer verilmiştir.

İdare Mahkemesi kararında belirtilen, aralarında organik bağ olmayan şirketlerin ticari hayatın gerekleri doğrultusunda kendi kararlarını alabileceği ve piyasa koşullarına göre hareket etmesinin asıl olduğu tespiti yerinde olmakla birlikte, kamu yararı amaçlanarak belirlenen idare hukukuna özgü normların yorumlanmasında, temel ihale ilkelerinin ihlâli sonucunu doğuracak ticari kuralların esas alınması mümkün değildir.

 Bu durumda, Saytek firmasının ve anılan firmanın Ege Bölgesi'ndeki yetkili temsilcisi niteliğinde bulunan davacı firmanın aynı ihaleye birlikte katılmaları halinde fiilî olarak fiyat rekabetinin sağlanamayacağı, ana dağıtıcıdan alınan ürünü teklif eden davacının bu firmadan alınan maliyet bedelinin altında teklif veremeyeceği ve söz konusu durumun Saytek firması tarafından bilinecek olması nedeniyle tekliflerin gizliliğinin kısmen de olsa etkileneceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca ihalede tek geçerli teklif kalması nedeniyle, düzeltici işlemle giderilemeyecek aykırılıklardan dolayı ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.07.2009 tarih ve E:2009/281, K:2009/1012 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 Açıklanan nedenlerle;

 1) Kamu İhale Kurulu’nun 31.08.2009 tarih ve 2009/MK-132 sayılı Kararının iptaline,

 2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline

    Oybirliği ile karar verildi.

 Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

 Hicabi   ECE

Kurul Üyesi

 Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13