loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Ana Çiğ Girdi Olarak Kullanılamayacak Nitelikteki Unsurlar İçin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

Ana Çiğ Girdi Olarak Kullanılamayacak Nitelikteki Unsurlar İçin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Ana Çiğ Girdi Olarak Kullanılamayacak Nitelikteki Unsurlar İçin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Danıştay 13. Dairesinin 19.01.2017 tarihli kararı:

“Dava; davacı şirketin katıldığı İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesitarafından13.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "12 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme ve Dağıtım" ihalesine ilişkin olarak başka bir istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulü ile davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak alınan 21.10.2015 gün ve 2015/UH.II-2768 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce;  itirazen şikâyet başvurusu sahibi şirket tarafından davacı şirkete yönelik olarak iddia edilen hususların değerlendirilmesi sonucunda; davacı şirket tarafından "Grissini  ve yazlık helva 80 gr. poşet” birim fiyatını tevsik için üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifi ekinde yer alan 22.07.2015 tarihli yazıda, “...Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmadığı, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulduğu” şeklinde ifadelere yer verildiği, anılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye yer verilmediği, anılan gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatlarının da bulunmadığı dikkate alındığında fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmakla davacı şirketin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

       Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, dosya içeriğindeki örnek menüler ve teknik şartname birlikte değerlendirildiğinde; Kamu ihale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı belirtilmiş olup, anılan maddeye göre işe ait Teknik Şartnamede, yazlık helva için "Yazlık helva 80gr.", "Kahvaltılıklar" kısmındaki   Grissini -Galeta için 20gr. şeklinde yapılan açıklamadan; "Grissini" ve "Yazlık Helva"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

         Bu durumda ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında, söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin fiyat teklifi şeklinde yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki  İdare  Mahkemesi  kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle  mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz