Ağrı Doğubeyazıt Gençlik Merkezi Yapım İşi İhalesi

Ağrı Doğubeyazıt Gençlik Merkezi Yapım İşi İhalesi

Ağrı Doğubeyazıt Gençlik Merkezi Yapım İşi İhalesi

Ağrı Doğubeyazıt Gençlik Merkezi Yapım İşi İhalesi

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/060

Gündem No : 45

Karar Tarihi : 18.09.2013

Karar No : 2013/MK-332

Şikayetçi: Soncan İnş. Müh. Gıda Elk. Taş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti & Sönmezler Müh. Etüt Danş. ve İnş. San. Mak. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

 İhaleyi Yapan Daire: Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 08.04.2013 tarih ve 2013/UY.II-1657 sayılı kararı hakkında Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından 13.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/163849 İKN’li “Ağrı Doğubeyazıt Gençlik Merkezi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Soncan İnş. Müh. Gıda Elk. Taş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti & Sönmezler Müh. Etüt Danş. ve İnş. San. Mak. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 01.04.2013 tarih ve 2013/UY.II-1657 sayılı kararı ile 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddine karar verilmiştir

 Soncan İnş. Müh. Gıda Elk. Taş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti & Sönmezler Müh. Etüt Danş. ve İnş. San. Mak. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 28.08.2013 tarihli Esas 2013/927 sayılı kararında “…Dosyada mevcut dava dilekçesi, davalı idare savunması ile bunların ekinde yer alan tüm bilgi ve belgeler dikkate alındığında; davacı tarafından şikâyet başvurusunun 26.02.2013 tarihli dilekçe ile yapıldığı, bu dilekçenin 02.03.2013 tarihinde ihaleyi yapan idarede görevli Ümit Yaşar Şahbaz isimli görevli tarafından teslim alındığının ileri sürüldüğü, davalı idarenin ise; ihaleyi yapan idareden elde edilen bilgi ve belgelere göre davacının şikâyet başvurusunun 08.03.2013 tarihinde kurum kayıtlarına alındığı, sürenin hesabında bu tarihin dikkate alındığını belirttiği görülmektedir. Uyuşmazlığın çözümü için; davacının 26.02.2013 günlü, şikâyet başvurusunun davalı idareye ne zaman teslim edildiği hususunun tespiti önem arzetmekte olup; bu doğrultuda yapılan Mahkememizin 05.07.2013 günlü ara kararı ile ihaleyi yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anılan evrakın ne zaman teslim alındığı ve hangi tarihte idare kaydına girdiği sorulmuş, gönderilen cevabi yazı ve eklerinin incelenmesinden, söz konusu dilekçenin idarenin gelen evrak biriminde 08.03.2013 tarihinde kayda alındığı görülmüştür. Dava dilekçesinde tebligat işlemlerinin 02.03.2013 tarihinde idarede görevli Ümit Yaşar Şahbaz'a yapıldığının ileri sürülmesine karşın idarece gönderilen evraklarda bu tarihin 08.03.2013 olarak ifade edilmesi nedeniyle ortada bulunan çelişkinin giderilmesi maksadıyla Mahkememizin 31.07.2013 günlü ara kararı ile PTT Genel Müdürlüğü'nden davacının 26.02.2013 günlü şikayet dilekçesine ilişkin tebliğ işlemlerinin ayrıntıları sorulmuş, anılan idarece gönderilen cevabi yazıda; adı geçen gönderinin 01.03.2013 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü'nde görevli Ümit Yaşar Şahbaz imzasına tebliğ(teslim) edildiği belirtilmiştir. Bu durumda, davacının 26.02.2013 tarihli şikayet dilekçesinin süresi içinde 01.03.2013 tarihinde idareye teslim edilmesine karşın, idarece anılan başvurunun 08.03.2013 tarihinde kayda alındığı anlaşıldığından, idarece yapılan hata nedeniyle ortaya çıkan olumsuz durumundan davacının sorumlu tutulmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı hususu da birlikte değerlendirildiğinde, davacının süresinde yaptığı başvurunun idarece reddi üzerine usulüne uygun olarak bu kez davalı idareye yönelttiği itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle başvurunun süre yönünden reddine ilişkin davaya konu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Davaya konu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olacağı da açıktır.

 Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu kararın; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği…” şeklinde yer alan gerekçe ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

 1) 08.04.2013 tarih ve 2013/UY.II-1657 sayılı Kurul kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuruya ilişkin olarak, esasın incelenmesine geçilmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13