Açıklama İstenilmeyen İş Kalemleri İçin Verilen Fiyatlar Hakkında Değerlendirme

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Açıklama İstenilmeyen İş Kalemleri İçin Verilen Fiyatlar Hakkında Değerlendirme

Açıklama İstenilmeyen İş Kalemleri İçin Verilen Fiyatlar Hakkında Değerlendirme

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.04.2015 tarihli ve E:2015/225 sayılı kararı ile “Düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan dava konusu işlemin uygulanması halinde ihale sürecinin tamamlanacağı hususu dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkabileceği açıktır. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesinin 11.12.2015 tarih kararı :

“Dava dosyasının incelenmesinden; Çankırı Özel idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 03.06.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Çankırı İli Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İkmal İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Genyap Mim. Müh. ve İnş. San. Ltd. Şti.'nin 17.11.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.11.2014 tarihli yazısı ile, açıklama istenilen iş kalemlerinden olan 26.622/C poz numaralı iş kalemine 40,28-TL fiyat teklifi verdiği, açıklama istenilmeyen iş kalemleri arasında yer alan 26.702/C1 poz no’lu iş kalemine ise 41,91-TL fiyat teklifi verdiği, oysa 26.702/C1 poz no’lu iş kalemi içerisinde yer alan 04.416/C001 girdi bedelinin 41,91-TL olduğu, böylece isteklinin açıklama istenilmeyen iş kalemleri için düşük fiyat verdiği ve açıklama istenilmeyen iş kalemleri için verdiği fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilemeyeceği gerekçesiyle reddi üzerine, başvuru sahibince 02.12.2014 tarihli dilekçe ile yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda 14.01.2015 tarih ve 2015/UY.III-103 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile, "ihale komisyonunca açıklama istenilmeyen iş kalemleri için öngörülen fiyat ve açıklama istenilmeyen iş kalemlerinden olan 26.702/C1 poz nolu iş kalemi için öngörülen fiyatın düşük olduğu dikkate alınarak değerlendirme yapılması ve başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık olmadığı" gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle davacı şirket tarafından bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; ihale komisyonu tarafından ihaleye katılıp teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerden açıklama istenebileceği, verilen açıklamaların değerlendirilmesinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili maddelerinin dikkate alınacağı, Kamu ihale Genel Tebliği'nin 45.1.2.1. maddesinde de açıklama istenilmeyen iş kalemlerine ilişkin olarak sorgulama yapılamayacağı düzenlendiğinden, Genyap Mim. Müh. ve İnş. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve bu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 15.06.2015 tarih ve E:2015/225, K.2015/933 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13