4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. VE GEÇİCİ 6. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE BAŞVURULACAK YOLLAR

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. VE GEÇİCİ 6. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE BAŞVURULACAK YOLLAR

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. VE GEÇİCİ 6. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE BAŞVURULACAK YOLLAR

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. VE GEÇİCİ 6. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE BAŞVURULACAK YOLLAR

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5. Maddesi  ve Geçici 6. Maddesi ile yüklenicilere fiyat farkı, ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı verilmesinin önü açılmış, bu hususta 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulama esasları “Esaslar” belirlenerek yürürlüğe konulmuştur.

            İdarelerin mevzuat uyarınca yapılacak başvurular uyarınca fiyat farkı ödemesi yapması zorunlu olup, bu hususta idareye herhangi bir takdir hakkı tanınmamıştır.

Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Başvuruların Reddi Halinde Ne Yapılmalıdır?

Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmış olup,  uygulamada idareler ve yükleniciler arasında yaşanan sorunlar Kamu İhale Kurulu’na taşınmakta ve kurul tüm idareler açısından bağlayıcı olacak şekilde Düzenleyici Kurul Kararları almaktadır.

            Düzenleyici Kurul Kararlarına karşı yargı yolu açık olduğu gibi, yüklenicilerin idarelerce yapılan işlemlere karşı usulüne uygun şekilde itiraz etmesi halinde yargı mercileri önünde hak ve alacakların korunması da mümkündür.

            Uyuşmazlıklarda hangi durumlarda idare mahkemeleri ve Danıştay’ın hangi durumlarda adli yargı mercilerinin görevli olduğu yüksek mahkeme kararları ile belirlenmiştir.  Dava açılmasında izlenecek yöntemin doğru tespit edilmesi ve sürecin usulüne uygun şekilde yürütülmesi hak kaybettirici sonuçlarla karşılaşılmaması adına son derece önem arz etmektedir.

Fiyat Farkı Ödenmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

 1. 4735 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesi uyarınca ek fiyat farkı verilmemesi yönünde idarenin takdir yetkisi bulunmakta mıdır?

 1. 4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde, ek fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?

 1. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda ek fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?

 1. Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği işlerde ek fiyat farkı hesabında hangi ayın endeksi kullanılacaktır?

 1. Yüklenicinin kusuruna dayalı olarak iş programına uyulmayan işlerde fiyat farkı hesabı nasıl olacaktır?

 1. Ek fiyat farkı ödenmelerinde normal fiyat farkı hesaplamalarında uygulanan damga vergisi kesintisi, gelir vergisi kesintisi, gecikme cezası, geçici kabul noksanları kesintisi ve stopaj kesintisi gibi kesintileri uygulanacak mıdır?

 1. Kesin hakedişi yapılmış olan işlerde ek fiyat farkı hesaplanması yapılması mümkün müdür?

 1. Revize fiyat hesaplanan hallerde fiyat farkı nasıl hesaplanacaktır?

 1. Bir iş kalemi için, 01/07/2021-31/12/2021 tarih aralığında düzenlenen birden fazla hak edişte, “revize birim fiyat” hesaplanması durumunda ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak

 1. Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) alımlarında ek fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?

 1. İşin gerçekleştirilen kısmı  ifadesinden anlaşılması gereken nedir?

 1. İşin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?

 1. 1/7/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlerde iş artışı kapsamında yapılan imalatlar için ek fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?

 1. İş artışı kapsamında yapılan imalatlar için de ek fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?

 1. Asgari ücretten kaynaklanan ek fiyat farkı hesabı nasıl yapılacaktır?

 1. Fiyat farkı ödemeleri ne zaman yapılacaktır? İdarenin ödemede gecikmesi haline başvurulacak yollar nelerdir?

 1. “Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının eksi (­) çıkması durumunda hakedişten kesinti yapılmaz.” hükmünün toplam ek fiyat farkının eksi (­) çıkması durumunun mu yoksa ay bazında eksi (­) çıkması durumu mu kast edilmektedir?

 1. Mal alımlarında ek fiyat farkı hesabında yüklenicinin malı ihale dokümanında belirtilen teslim tarihinden önce teslim etmesi durumunda, fiili teslim tarihinin mi yoksa ihale dokümanında belirtilen teslim tarihi mi esas alınacaktır?
 2. EK fiyat farkı hesabında sonradan düzeltme yapılması mümkün müdür?
 3. İdarece fazla ödendiği bildirilen fiyat farkının iadesinin talep edilmesi mümkün müdür?
 4. 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında bir işi devralan yüklenicinin aynı madde kapsamında ikinci bir işi devralmasının mümkün müdür?
 5. Fiyat farkı ödenmesi için sözleşmenin imzalanmış olması yeterli midir?
 6. Alt yüklenicilere fiyat farkı ödenmesi mümkün müdür?
 7. Proje hizmet alımı işlerinde ek fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?
 8. Yazılım ve donanım hizmet alımı işlerinde fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?
 9. Tasfiye edilen yapım işi sözleşmeleri için ek fiyat farkı hesaplanması mümkün müdür?
 10. 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca devredilen sözleşmelerde ek fiyat farkı sözleşmeyi devreden yükleniciye mi yahut devralan yükleniciye mi ödenecektir?
 11. Sözleşmenin feshedilip tasfiye edilmesinde, gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğinin tespitinde hangi hakkedişler dikkate alınacaktır?
 12. Sözleşmenin fesih tarihi neye göre belirlenecektir?
 13. Gecikme cezaları yükleniciye iade edilebilir mi?
 14. Kısmi teklife açık olan ihalelerde birden fazla kısım bakımından tek sözleşme imzalandığı durumlarda gerçekleşme oranı nasıl tespit edilecektir?
 15. Ek fiyat farkı ile artırımlı fiyat farkının bir arada ödenmesi mümkün müdür?
 16. Cezalı çalışılan döneme ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanması mümkün müdür?
 17. Ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesabı, süre uzatımı verilmesi ve fesih-tasfiye işlemlerinde geçici kabul itibar tarihi mi geçici kabul onay tarihi mi esas alınacaktır?
 18. Sözleşmesi 15/4/2022 tarihinde imzalanan işler için artırımlı fiyat farkı verilmesi mümkün müdür?
 19. Yapım ve hizmet işlerinin bir arada ihale edilmesi sonucunda imzalanan sözleşme kapsamında yapıma ilişkin geçici kabulden sonra tesislerin (atıksu arıtma vb.) bakım ve işletme hizmetlerinin de bulunması halinde, yapılan imalat/işler için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanması mümkün müdür?
 20. Tek bir sözleşme kapsamında kısmi teslim öngörülen mal alımlarında, 15/4/2022 tarihinden önce teslim ve kabul işlemleri tamamlanan mallar için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı ödenmesi mümkün müdür?
 21. Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı nasıl hesaplanır?
 22. Sözleşme konusu malın fiilen kullanılabilmesi için ayrıca montaj/kurulum/birleştirme vb. işlemin yapılmasının zorunlu olduğu ve/veya bünyesinde farklı parça/bileşenler bulundurmakla birlikte bir bütün olarak ürün seti şeklinde ihalesi gerçekleştirilen mal alımı sözleşmelerinde, ek fiyat farkı hesabına esas uygulama ayının tespitinde dikkate alınması gereken fiili teslim tarihi nasıl belirlenir?
 23. Yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için artırımlı ve ek fiyat farkının nasıl hesaplanacak, hangi aya ait endeks dikkate alınacaktır?
 24. Esaslara göre feshedilen sözleşmelerde fesih başvurusunda bulunan yükleniciye hangi cezaların iade edilmesi mümkündür?

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13