2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı

2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı

2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı

2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/027 

Gündem No : 9

Karar Tarihi : 27.03.2013

Karar No : 2013/MK-91 

Şikayetçi: Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti

 İhaleyi yapan idare: İstanbul İl Özel İdaresi Satın Alma Daire Başkanlığı

 Başvuru tarih ve sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4322 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 12.02.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/839 sayılı dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 İstanbul İl Özel İdaresi Satın Alma Daire Başkanlığınca 06.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/105411 İKN'li “2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin alınan 14.11.2012 tarihli ve 2012/UH.I-4322 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Marmara Tem. Hizm. Gıda Bil. Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.01.2013 tarih ve E:2012/1804 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmesi üzerine davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 12.02.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/839 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, İstanbul İl Özel İdaresi Satınalma Daire Başkanlığınca 06.09.2012 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan “2013 Yılı İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 429 Kişilik Meslek Elemanı ve Yardımcı Personel Hizmet Alımı” ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı, en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Karahan Grup İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, ikinci en avantajlı teklif sahibinin, davacı şirketin Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülünü kullanarak tespit ettiği asgari işçilik maliyetinin inceleme konusu ihalede teklif edilmesi gereken maliyetten düşük olduğu, bu durumun modülün işveren sigorta primi ve işveren işsizlik sigorta primi olarak iki kalemden oluşan işveren payını tek kalemde işveren prim toplamı olarak almasından kaynaklandığından bahisle yaptığı itirazen şikayet başvurusunun davaya konu Kurul kararı ile kabul edilerek davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar davacı tarafından Kamu İhale Kurumunun resmi web sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle belirlenen asgari işçilik maliyetinin eksik hesaplandığı ihtilafsız ise de; bizzat ihaleyi yapan idarenin de aynı modülün kullanılması nedeniyle yaklaşık maliyeti eksik olarak hesaplayıp ilan ettiği görülmektedir.

Kaldı ki; davacı şirketin belirtilen hesap hatası sonucu ulaştığı maliyet tutarının olması gereken maliyet tutarının 16,92 TL altında olduğu ve bu tutarın önem arz etmeyen bir rakama tekabül ettiği dikkate alındığında eksik teklif tutarının davacının iradesinden değil, mevzuat ile yönlendirildiği ve ihaleyi yapan idarece de kullanılan resmi modülden kaynaklandığı açıktır.

Öte yandan, belirtilen durumun gerek ihaleye katılanlar gerekse ihaleye katılamayanlar yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinde belirlenen rekabet, eşit muamele, güvenirlik ilkelerini zedelediği ve bu durumun düzeltici işlemle giderilmesi olanağı bulunmadığından ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmakla, kendisine atfedilebilecek bir kusur bulunmayan davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması ve bundan sonraki işlemlerin yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik olarak alınan davaya konu Kurul kararında hakkaniyete ve hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle davacı itirazının kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 16.01.2013 tarih ve E:2012/1804 sayılı kararın kaldırılmasına ve dava konusu Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulunun 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4322 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

    Oybirliği ile karar verildi.

    Mahmut  GÜRSES

   Başkan

    Ali Kemal  AKKOÇ

   Kurul Üyesi

   Erkan  DEMİRTAŞ

  Kurul Üyesi

  Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

  Mehmet Zeki  ADLI

 Kurul Üyesi

  Hasan  KOCAGÖZ

 Kurul Üyesi

  Hamdi  GÜLEÇ

 Kurul Üyesi

  Mehmet  AKSOY

 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13