2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti İhalesi

2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti İhalesi

2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti İhalesi

2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

 Toplantı No  : 2012/070 

Gündem No  : 23

Karar Tarihi : 28.11.2012

Karar No  : 2012/MK-355 

 Şikayetçi:

Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü

 Gündem Konusu:

 26.01.2012 tarih ve 2012/UH.III-573 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 19.10.2012 tarihli ve E:2012/731 ve K:2012/1461 sayılı dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin karar alınması

Karar:

 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü tarafından 06.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/169725 İKN'li “2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 09.01.2012 tarih ve 1237 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.01.2012 tarihli ve 2012/UH.III-573 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 Davacı Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 19.10.2012 tarihli ve E:2012/731 ve K:2012/1461 sayılı kararında, “Dava konusu uyuşmazlıkta, dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü’nce, 06.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012-2013 yılları MKE Gazi Fişek Fabrikası ihtiyacı 5 adet sürücülü araç kiralama hizmeti” ihalesine teklif veren davacı şirketin, iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.yle yaptığı 30.05.2010 tarihli araç kiralama sözleşmesinde davacının alt yüklenici olduğuna ilişkin bir bilginin yer almadığı, sözleşmede araç kiralama işinin yüklenicisi sıfatı ile imzası bulunduğu, Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü için yaptığı araç kiralama işleri için öngörülen tarihler ile davacı şirketin iş deneyim belgesi olarak sunduğu araç kiralama işi için öngörülen tarihlerin ve söz konusu işlerde çalıştırılacak araç tipleri ile sayılarının birebir örtüşmediği, bu sözleşmelerde, sözleşmelere konu işlerde alt yüklenici çalıştırılmayacağı hususunun belirtildiği, buna göre, anılan sözleşmenin 7. maddesinde yer alan “Mevcut iş KOSGEB İdari Başkanlığı, MKE Fabrikası Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlükleri.” ifadeden hareketle, davacı şirketin, sözleşmenin diğer tarafı olan Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün yaptığı sözleşmelerin alt yüklenicisi olduğu sonucuna varmanın mümkün olmadığı, dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede de, özel sektörde gerçekleştirilen Özel Hizmet Aracı Kiralama ve Personel Taşıma (Servis) Hizmet İşlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtildiği görüldüğünden, davacı şirketin sunmuş olduğu Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.yle yaptığı 30.05.2010 tarihli araç kiralama sözleşmesinin iş deneyimini gösteren belge olarak kabul edilmesi ve ihalede vermiş olduğu teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulu’nca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1- Kamu İhale Kurulu’nun 26.01.2012tarihli ve 2012/UH.III-573sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13