2011/24808 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz” İhalesi – Mahkeme Kararı

Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi

2011/24808 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz” İhalesi – Mahkeme Kararı

2011/24808 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz” İhalesi - Mahkeme Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/017

Gündem No : 50

Karar Tarihi : 25.02.2013

Karar No : 2013/MK-57

Şikayetçi: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş

 İhaleyi yapan idare:  Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

 Başvuru tarih ve sayısı:

 Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 18.07.2011 tarih ve 2011/UM.III-2440 sayılı kararı hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce 30.03.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan 2011/24808 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz” ihalesine ilişkin olarak, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 03.05.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 06.05.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 20.05.2011tarih ve 25469sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.07.2011 tarihli ve 2011/UM.III-2440 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

  Pozitron Teknik Hiz. İç ve Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen 08.12.2011 tarih ve E:2011/1726 sayılı ”yürütmenin durdurulması” kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 06.02.2012 tarihli ve 2012/MK-27 sayılı kararı ile,

   “1- Kamu İhale Kurulunun 18.07.2011 tarihli ve 2011/UM.III-2440 sayılı Kararının iptaline,

     2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen söz konusu ”yürütmenin durdurulması” kararına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulması üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 25.01.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/296 sayılı kararı ile “…mahkemece eşitlik ilkesinin sağlanması amacıyla ihaleye katılan bütün firmalar yönüyle sözkonusu bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin de giderilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi dışında konusunda uzman başka bilirkişilere tüm firmaların tekliflerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığının sorulmak suretiyle gelen cevaba göre karar verilmesi gerektiğinden, bu yola gidilmeksizin yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönünde verilen itiraza konu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 Diğer taraftan, yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54. Maddesinin 10. fıkrasının (a) bendi gereğince başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verileceği düzenlemesi karşısında; tek bir firmanın teklifinin teknik şartnameye uygun olması halinde ise ihalede rekabet şartlarının oluşmadığı da tabidir…” gerekçesiyle Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 08.12.2011 tarih ve E:2011/1726 sayılı “Yürütmenin durdurulması” niteliğindeki kararın kaldırılmasına,

 Davanın bu safhasında 2577 sayılı Yasa’nın 27’nci maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin reddine karar verilmesi üzerine alınan 19.03.2012 tarihli ve 2012/MK-76 sayılı Kurul kararı ile,

   “1) 06.02.2012 tarih ve 2012/MK-27 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptaline,

    2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Bu defa, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.12.2012 tarih ve E:2011/1726, K:2012/1640 sayılı kararı ile “…İki teknik görüş yazısında var olan çelişkilerin giderilmesi için Mahkememizin 04.05.2012 tarihli kararıyla dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş olup ayrıntısı dosya içeriğinde mevcut bulunan ve davacı şirket tarafından ihale için sunulan Ürün Bilgileri Kataloğu ve Kullanıcı Kılavuzu incelenerek hazırlanan bilirkişi ve ek bilirkişi raporlarında özetle; davacıya ait tıbbi cihazın teknik şartnamede yer alan özellikleri taşıdığı yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu durumda; davacı şirketin uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak sunmuş olduğu cihazın Değişken Açılı, Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi’nde öngörülen şartları taşıdığı sonucuna ulaşıldığından, ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”karar verilmiş olup anılan Mahkeme kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 30.01.2013 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle,

  1) Kamu İhale Kurulunun 19.03.2012 tarihli ve 2012/MK-76 sayılı kararının iptaline,

  2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Pozitron Teknik Hiz. İç ve Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

Başkan

 Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13