12 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme İhalesi

12 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme İhalesi

12 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 74
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2952

Şikayetçi:
Cahit AKTAŞ / Özhayat Medikal Tıbbi Cihaz Malzemeleri Ve Teknik Servis, KÜLTÜR MAHALLESİ 2607 SOKAK NO:83/C BATMAN İhaleyi yapan idare:
Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi -Batman, Zıyagökalp Mh. Ssk Cd. 1 72060 BATMAN Başvuru tarih ve sayısı:
10.07.2012 / 24523 Başvuruya Konu İhale:
2012/43507 İhale Kayıt Numaralı "12 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “12 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (1, 8 ve 11 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.07.2012tarih ve 24523sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2638sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin bir, sekiz ve on birinci kalemlerinin idarece iptal edildiği, tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, bu nedenle, ilgili kalemlere ilişkin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8 inci maddesinde de; “…(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin, idarenin kendileri bakımından tesis ettiği işlemin yerinde olmadığı yönünde yapacakları başvuruların ihalenin iptaline karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiş ve öncelikle idareye daha sonra da Kuruma başvuruda bulunmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği açıklanmıştır.

Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde, ihalenin bazı kalemlerinin iptaline ilişkin şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih 26.06.2012 şeklinde beyan edilmiştir. İhalede, başvuru konusu kalemlerin iptali öncesinde idareye yapılmış şikâyet başvurularının olduğu, bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında, iptale yönelik idare işleminin yerinde olup olmadığının incelenebilmesinin Kurumun görev alanında bulunduğu, ancak, teklifi geçerli olan istekli tarafından, 26.06.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, 02.07.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduktan ve şikâyete ilişkin idare cevabının 04.07.2012 tarihinde tebellüğ edilmesinden sonra, 10.07.2012 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre yönünden reddi gerekmektedir.

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır. Bu çerçevede, idarece gönderilen yaklaşık maliyet hesap cetvelinin incelenmesi neticesinde; başvuru konusu ihalenin 1, 8 ve 11 inci kalemleri itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.305,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 1.307,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Başvurunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13