Kamu İhale Kurulu’nun Resen İnceleme Yetkisinin Sınırı

Yasaklama Kararının İptali

Kamu İhale Kurulu’nun Resen İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kamu İhale Kurulu’nun Resen İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kurum tarafından başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine verdiği kararda yer alan hususlar ile itiraz edilen işlemlerin diğer istekliler bakımından uygulanmasının eşit muamele ilkesini ihlal edip etmediği ile sınırlı bir incelemenin yapılması gerektiği

 Kurul’un teklif dosyasına usûlüne uygun olarak ibraz edilen  mâlî verileri Merkez Bankası kayıtları veya başka kaynaklar üzerinden teyit etme yükümlülüğü bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesi Kararı 

 “…4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrasında, "Kurum, itirazen şikâyet başvurularını, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” kuralına yer verilmiştir.

 Anılan fıkranın gerekçesi, “İdari başvuru yolunun amaca uygun biçimde kullanılmasını temin bakımından Kurum tarafından başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine verdiği kararda yer alan hususlar ile itiraz edilen işlemlerin diğer istekliler bakımından uygulanmasının eşit muamele ilkesini ihlal edip etmediği ile sınırlı bir incelemenin yapılması öngörülmekte, böylece şikâyet inceleme sürecinin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.” şeklinde ifade edilmiştir.

 Aktarılan düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin gerekçenin birlikte incelenmesinden, kanun koyucunun Kurul tarafından yapılan incelemenin kısa sürede sonuçlanmasını amaçladığı, bu nedenle de yapılan incelemenin maddede belirtilen hususlarla sınırlı olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 Bu nedenle, yasanın açık düzenlemesi ve yasa metnine ilişkin aktarılan gerekçe karşısında, Kurul’un yapacağı incelemenin maddede belirtilen hususlarla sınırlı olduğunun kabulü gerektiğinden, Kurul’un anılan hususlar dışında başka bir hususu incelemesi, diğer bir ifadeyle re’sen inceleme yapması durumunda, yasa tarafından kendisine verilen inceleme yetkisinin sınırı aşılmış olacaktır.

 Yapılan bu değerlendirme bağlamında uyuşmazlık incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin malî verilerinin İdari Şartname'de istenen şartları taşıdığı, yeterliliği istenen mali rasyoların istenen kriterleri sağladığı, sunulan mali verilerin tutarlı olduğu, EKAP üzerinden edinilen verilerle de uyumlu olduğu, öte yandan davacı tarafından ileri sürülen iddianın ise herhangi bir somut veriye dayanmadığı, genel ve soyut bir iddia düzeyinde kaldığı görülmektedir.

 Bilanço yeterliliğine yönelik yapılacak değerlendirmede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 35. maddesi ve İdari Şartname'nin 7.4.2. maddesinde yer verilen kurallarda belirtilenlerin dışında bir usûl öngörülmediği anlaşılmaktadır. Belirtilen çerçevede Kurul'un davacının usûlüne uygun olarak ibraz ettiği mâlî verileri Merkez Bankası kayıtları veya başka kaynaklar üzerinden teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 Öte yandan, 3568 sayılı Kanun'a göre yetkilendirilen meslek mensuplarınca imzalanan bilançoların muhtelif resmî kurumlarca denetlendiği ve kurumlar vergisi hesaplamalarının da bu verilere dayandırıldığı, davacı tarafından, bilanço verileri ile ilgili iddiaya ilişkin destekleyici herhangi bir somut bilgi ve belgeye de yer verilmediğinden dava konusu Kurul kararının 1. iddia yönünden iptali yönündeki Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddia bakımından iptaline ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden de davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13