loader image

İhaleye Teklif Vererek İstekli Sıfatını Kazanmış Kişilerin Başvuru Ehliyeti

İdarenin İhtiyaca Binaen Taahhütname İsteneceğine İlişkin Düzenleme Yapabileceği

İhaleye Teklif Vererek İstekli Sıfatını Kazanmış Kişilerin Başvuru Ehliyeti

İhaleye Teklif Vererek İstekli Sıfatını Kazanmış Kişilerin Başvuru Ehliyeti

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 13.12.2016 tarihli kararı:

 , “ … 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinde ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanmış kişilerin ihalelere yönelik başvuruda bulunabileceğinin hüküm altına alınması ve anılan Kanunda bu duruma bir istisna getirilmemesi karşısında, davaya konu ihalede istekli sıfatını kazanmış davacıların oluşturduğu iş ortaklığının ihale sürecinin sona ermesine kadar şikayet ve itirazen şikayet başvurusu anlamında ehliyetli olduğunun kabulü zorunlu olduğu sonucuna ulaşılarak dava konusu işlemin davacılar iş ortaklığının itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

 Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 02.10.2015 tarihli…içtihadı bu yöndedir.

 Diğer yandan, davacılar iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunda,davaya konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışların işlendiğinin ileri sürüldüğü görüldüğünden ve bu iddianın basit bir hukuka aykırılığın ötesinde ağır bir hukuka aykırılık oluşturduğu yönünde kanaate varıldığından, her ne kadar 06.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararıyla 17.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararının içeriğinin aynı olduğu ve 17.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararının davacılara tebliği üzerine anılan yönde iddialarla itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı görülse de 06.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararının davacılara tebliğinin itirazen şikayet başvuru süresini canlandırdığı sonucuna erişildiğinden davaya konu kararın, davacıların itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine dair kısmında da hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz