loader image

İhalenin Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvuru Hakkı

Proforma Fatura Alınan Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilen Faaliyet Konusu

İhalenin Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvuru Hakkı

İhalenin Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvuru Hakkı

Danıştay 13. Dairesinin 05.04.2017 tarihli kararı:

 “…Aktarılan hükümlerden,  mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli sıfatını taşıdığı, isteklilerin veya istekli olabileceklerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen  şikâyet  başvurusunda  bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.

         Bu itibarla;  teklifinin değerlendirme dışı  bırakılması nedeniyle ihalenin üzerinde kalma ihtimali bulunmasa da davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığından bahisle başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

          Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara *. İdare Mahkemesi’nin 22.05.20**  tarih ve E:20** /8*3, K:20**/5*5 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13