Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İlgili Pozda Yer alan Tüm Girdilerin Açıklanması Gerektiği Hakkına

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İlgili Pozda Yer alan Tüm Girdilerin Açıklanması Gerektiği Hakkına

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İlgili Pozda Yer alan Tüm Girdilerin Açıklanması Gerektiği Hakkına

Danıştay 13. Dairesinin 18.05.2017 tarihli kararı:

 “Dosyanın incelenmesinden, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen "Adıyaman Havaalanı Glide Path Altyapısı, Çevre Güvenlik Yolu ve Aydınlatmalarının Yapılması" ihalesinde, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan davacı şirketlerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, DHMİ.İNŞ.01 ve DHMİ.İNŞ.03 poz nolu iş kalemleri için nakliye bedeli analiz girdisinin yer almasına rağmen, açıklama istemine karşı “su taşınması” na ilişkin analiz sunmadığından bahisle ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bu karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun DHMİ.İNŞ.01 poz no.lu iş kalemi yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İhale dokümanına göre, işin yapımı esnasındaki suyun nakliyesi dâhil her türlü nakliyenin teklif fiyatına dâhil olduğu anlaşılmaktadır.

DHMİ.İNŞ.01 poz no.lu "her cins zemin kazısı ve imlaya serilmesi" başlıklı iş kaleminin idarece düzenlenen örnek analiz formatı girdilerinde "nakliye bedeli" nin de bulunduğu görülmektedir.

Teknik şartnamede yer alan anılan pozun tarifinde ise, "tespit edilen zeminin DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Hava Meydanları 1 No.lu Toprak İşleri Şartnamesi esaslarında kazılması, taşıtlara doldurulup boşaltılması, meydan inşaat hudutları içerisinde kontrol mühendisinin göstereceği imla yerlerine taşınıp sıkıştırılması, imla sahalarında tabanın DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Hava Meydanları Toprak İşleri Şartnamesinin 1.3.5.3. maddesi gereğince 10cm derinliğe kadar tırmıklanması ,suyun temini, nakli, toprağın sulanması ve sıkıştılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, her türlü nakliye dâhil toprağın imlaya konulması ve şartnamesine uygun olarak sıkıştırılması işi" olduğu belirtilmektedir.

Uyuşmazlık, DHMİ.İNŞ.01 poz nolu "her cins zemin kazısı ve imlaya serilmesi" iş kaleminde analiz formatında "nakliye bedeli" analiz girdisine yer verilmesine rağmen, davacı iş ortaklığının teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi nedeniyle belirtilen iş kaleminde açıklama istenilmesi üzerine yapılan açıklamanın toprak nakline ilişkin olması, suyun nakline ilişkin analiz sunulmamasından kaynaklanmaktadır.

Uyuşmazlık konusu DHMİ.İNŞ.01 poz nolu iş kaleminde nakliye girdisinin idarece düzenlenen ilgili analize ayrı bir iş kalemi olarak eklendiği, ihale dokümanında yapılan iş dâhilindeki tüm nakliyelerin yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun belirlendiği, iş kaleminin tarifinde toprağın kazılıp naklinin yanı sıra suyun temini ve naklinin de tanımlandığı, ilgili imalatın yerine getirilebilmesi için su girdisinin de gerekli olduğu, bu çerçevede suyun naklini de içeren nakliye bedelinin sorgulamaya konu edildiği, bu şartlarda davacıların aşırı düşük teklif açıklamasında nakliye kalemine ilişkin maliyet belirlemesine suyun naklinin maliyetinin de dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Davacılar tarafından ise, DHMİ.İNŞ.01 poz nolu iş kalemi için yapılan açıklamada, sunulan analizde nakliye bedelinin 2 km’den hesaplandığının bildirildiği, nakliyenin tarifinin de “toprak nakli” olarak belirtildiği, dolayısıyla suyun nakli ile ilgili fiyat/maliyet öngörülmediği, su girdisine ilişkin olarak da nakliye maliyetinin hesaplanması gerektiğinden, yapılan açıklamanın ihale konusu işin yapım şartlarına ,ihale dokümanına ve mevzuata uygun olmadığı ve davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı görülmektedir.

Bu itibarla, Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen "Adıyaman Havaalanı Glide Path Altyapısı, Çevre Güvenlik Yolu ve Aydınlatmalarının Yapılması" ihalesinde, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan davacı şirketlerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucu değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptıkları itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 23.11.2016 tarih ve 2016/UY.I-2828 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının DHMİ.İNŞ.01 iş kalemine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13