Yerli Malı Belgesinin Geçersizliği İddiası

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Yerli Malı Belgesinin Geçersizliği İddiası

Yerli Malı Belgesinin Geçersizliği İddiası

Yerli Malı Belgesinin Eksik Ve Hatalı Olduğu İddiası- Yerli Malı Belgesini düzenleyen Ticaret ve Sanayi Odası açıklamalarından belgenin usulüne uygun hazırlandığı ve teklife konu ürünleri kapsadığı anlaşıldığından isteklinin fiyat avantajından yararlandırılması gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.11.2021 tarihli kararı:

Aktarılan kurallardan, mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabileceği ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, ihale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranının belirtileceği, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği o ürüne ilişkin yerli malı belgesini sunmasının zorunlu olduğu, yerli malı belgesinin, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin 22/09/2021 tarihli ara kararıyla, davacı şirket tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 16/07/2020 tarih ve 2020122963319 numaralı Yerli Malı Belgesi'ne ilişkin olarak, belgeyi düzenleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan, mezkûr belgenin dava konusu ihalenin itirazen şikâyete konu kısmının (A Grubu (Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Yakıt Sistemine Sahip Alçak Tabanlı)), "CNG Yakıtlı Solo Tip Otobüs (en az 12 mt.)" ve "CNG Yakıtlı Körüklü Tip Otobüs (en az 18 mt.)" kalemlerini kapsayıcı nitelikte olup olmadığı, teknik özellikleri bağlamında bu iki ayrı ürün kalemi için birden kullanılmasının mümkün olup olmadığı ve mezkûr belgede yer alan ürün adı ve ürün kodunun tam olarak ne anlama geldiği sorulmuştur. 08/11/2021 tarihinde Danıştay kaydına giren ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ara karar cevabını içeren 03/11/2021 tarih ve 27511 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesinden, davacı firmanın yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu ile uyumlu olarak "Otobüs (CNG)" ürünü için başvuru yapması sebebiyle talebi doğrultusunda düzenlendiği, söz konusu belgede yer alan Otobüs (CNG) ürün adı ve 29.10.30.00.00 Prodcom kodunun başvuru tarihindeki aktif Kapasite Raporundaki bilgiler doğrultusunda sistem üzerinden otomatik olarak gelen ekrandan seçilerek yerli malı belgesine aktarıldığı, ürün kodunun tanımının "Motorlu kara taşıtları, yolcu kapasitesi >= 10 kişi" olarak prodcom kodlama sisteminde yer aldığı, davacının kayıtlı olduğu odaya mevzuatta aranılan evraklar ile yaptığı başvuru üzerine "Otobüs (CNG)" ürünü için yerli malı belgesi düzenlendiği, ürünün yerli katkı oranının %53,10 olduğu, ihale dosyası kapsamında sunulan belgenin usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca davacının yerli malı belgesinde yer alan Otobüs (CNG) ibaresinin kapsamı ile ilgili talep ettiği açıklamaya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 29/01/2021 tarih ve 2605 sayılı yazısı ile verilen cevapta, davacının azami 13,5 metre ilâ 18,75 metre arasında değişen çeşitli otobüsleri üretim hacmine sahip olduğu, yerli malı belgesinin motorlu kara taşıtlarına yönelik olduğu ve otobüsleri de kapsadığı belirtilmiştir. Bu itibarla, davacının kayıtlı olduğu odaya mevzuatta aranılan evraklar ile yaptığı başvuru üzerine, mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Otobüs (CNG)" ürünü için mezkûr yerli malı belgesinin düzenlendiği, usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşılan yerli malı belgesinin geçersizliğine ilişkin herhangi bir iddianın veya tespitin bulunmadığı, ihale mevzuatı ve uyuşmazlık konusu ihale dokümanı uyarınca ilgili kısım için sunulan yerli malı belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu, belgeyi düzenleyen idarenin yazılı olarak yaptığı açıklamalardan, mezkûr yerli malı belgesinin ihalenin uyuşmazlık konusu kısmındaki davacının teklifine konu ürünleri kapsadığı anlaşıldığından, anılan belge nedeniyle davacı şirketin yerli malı teklif eden isteklilere tanınan fiyat avantajından yararlandırılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13