loader image

İş Hukuku

Print Friendly, PDF & EmailYazdır

İş Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU,  İş Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İşverenler Ve Şirketler Tarafından Kullanılacak Genel Ve Özel Tip İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakere Edilmesi

 

 • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri,
 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Takım Sözleşmesi ile Kurulan İş Sözleşmeleri,
 • Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri vb.

 

 • Arabuluculuk süreçlerinde taraf vekilliği
 • İş Akdinin Eki Niteliğinde Olan Ve İşveren Tarafından Hazırlanan  İç Yönetmeliklerin Hazırlanması
 • İşçi Alacaklarına İlişkin Davalarda Taraf Vekilliği
 • İşe İade davalarında taraf vekilliği
 • Hizmet tespiti davalarında taraf vekilliği
 • İş Kazalarına İlişkin Davalarda Taraf Vekilliği
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na Aykırı Davranan İşçi Ve İşverene Uygulanacak Hukuki, Cezai, İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıklardan Doğan Davalarda Taraf Vekilliği
 • Alt İşverenlik (Taşeronluk) Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Alt İşveren–Asıl İşveren-İşçiler Arasında Çıkabilecek Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü
 • İş Sözleşmesinin Uygulanması Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
 • İşçinin İş Görme, İtaat, Sadakat Ve Rekabet Etmeme Borcunun Kapsamı Ve Bunları İhlali Halinde İşverenin Talep Edebileceği Yasal Hakları
 • İşverenin Ücret ( Zamana Göre Ücret, Akort Ücret, Götürü Ücret, Bahşiş, Prim,İkramiye,Komisyon Ücreti,Kardan Pay Alma) Ödeme, İşçiyi Gözetme, Eşit İşlem Yapma, Araç-Gereç-Malzeme Sağlama, Buluş Yapan İşçiye Bedel Ödeme Ve Özlük Dosyası Düzenleme Borcunun Kapsamı Ve İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
 • İşçi Alacaklarının Ödemelerinin Geç Yapılması Ya Da Hiç Yapılmaması
 • İşverenin İş Sağlığını Ve Güvenliğini Sağlama Borcunun Kapsamı Ve İhlali Halinde İşçinin Talep Edebileceği Yasal Haklarının Alınması Hususunda Hak Sahiplarine Avukatlık Hizmetleri (İş Kazası Ve Meslek Hastalığı, Ölüm Ve Cismani Zararlar -Sakatlık Ve Malül Kalma- Nedeniyle İş Kazası Tazminat Davalarının Takibi
 • İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Koşulları Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları
 • Çalışma, Dinlenme Sürelerinin Saptanması Ve Fazla Çalışma Koşullarının Ve Karşılığının Tespiti İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
 • İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi (Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Bildirim Süresi Verilmeksizin Veya Eksik Verilerek Feshedilmiş Ya Da Peşin Ödemeyle Fesihte Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Ödenmemiş Veya Eksik Ödenmiş Olması Durumunda Tarafların Talep Edebileceği Haklar) Durumunda Taraflar Lehine Doğabilecek Tazminat Hakları Ve Bunlara İlişkin Davaların Takibi
 • Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Durumunda Taraflar Lehine Doğabilecek Tazminat Hakları Ve Bunlara İlişkin Davaların Takibi
 • İş Sözleşmesinin İşçi Ve İşveren Açısından Haklı Nedenle-Derhal Feshi Nedenlerinin Kapsamı, Haksız Fesih Ve Sonuçları
 • İşyerinin devri ve tarafların sorumluluklarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlanması ve davaların takibi
 • İbraname hazırlanması sürecine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Uygulanan İdari Ve Cezai Yaptırımlar 

(İdari Para Cezaları, İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması, İşçilerin Çalışmaktan Alıkonulması)

 • Diğer İş Yasalarının Uygulanmasından Doğan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü 

(Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu)

İşyerinin Kapatılması Ve İşyerinin Kapatılmasında İşverenin Yükümlülükleri

 • Çalışma İzni Alması Gereken Ve Gerekmeyen Yabancılar İle Yabancılara Yasaklanan Meslekler 
 • Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Nedeniyle Manevi Tazminat Davalarının Açılması Ve Takibi

Sosyal Medyada Biz

Print Friendly, PDF & EmailYazdır

İş Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir

Özderin Avukatlık Bürosu’nda ulusal ve uluslararası alanda Toplu-Bireysel İş Hukuku kapsamında işçi ve işveren arasında çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümü ve bunlara ilişkin davaların takibi konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. İş davalarının avukat aracılığıyla takip edilmesi işçinin ve işverenin hak kaybını büyük ölçüde önleyecektir. Özderin Avukatlık Bürosu özellikle şu aşamalarda ve hususlarda yerleşmiş Yargıtay içtihatları ışığında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI AŞAMASINDA VERİLEN DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ
 1. İŞVERENLER VE ŞİRKETLER TARAFINDAN KULLANILACAK GENEL VE ÖZEL TİP İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜZAKERE EDİLMESİ
  1. -Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri,
  2. -Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri,
  3. -Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri,
  4. -Deneme Süreli İş Sözleşmeleri,
  5. -Takım Sözleşmesi ile Kurulan İş Sözleşmeleri,
  6. -Mevsimlik İş Sözleşmeleri,
  7. -Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri vb.
 1. Toplu İş Sözleşmesi Taslaklarının Hazırlanması Ve Müzakere Edilmesi
 1. İş Yeri Tüzüğü Hazırlanması
 1. İş Akdinin Eki Niteliğinde Olan Ve İşveren Tarafından Hazırlanan  İç Yönetmeliklerin Hazırlanması
 1.  4857 Sayılı İş Kanunu’na Aykırı Davranan İşçi Ve İşverene Uygulanacak Hukuki, Cezai, İdari Ve Disipliner Yaptırımlar
 1. Alt İşverenlik (Taşeronluk) Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Alt İşveren–Asıl İşveren-İşçiler Arasında Çıkabilecek Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü
 • İş Sözleşmesinin Uygulanması Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
 • A.    İşçinin İş Görme, İtaat, Sadakat Ve Rekabet Etmeme Borcunun Kapsamı Ve Bunları İhlali Halinde İşverenin Talep Edebileceği Yasal Hakları
 • B.    İşverenin Ücret ( Zamana Göre Ücret, Akort Ücret, Götürü Ücret, Bahşiş, Prim,İkramiye,Komisyon Ücreti,Kardan Pay Alma) Ödeme, İşçiyi Gözetme, Eşit İşlem Yapma, Araç-Gereç-Malzeme Sağlama, Buluş Yapan İşçiye Bedel Ödeme Ve Özlük Dosyası Düzenleme Borcunun Kapsamı Ve İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
 • C.    İşçi Alacaklarının Ödemelerinin Geç Yapılması Ya Da Hiç Yapılmaması
 • D.   İşverenin İş Sağlığını Ve Güvenliğini Sağlama Borcunun Kapsamı Ve İhlali Halinde İşçinin Talep Edebileceği Yasal Haklarının Alınması Hususunda Hak Sahiplarine Avukatlık Hizmetleri (İş Kazası Ve Meslek Hastalığı, Ölüm Ve Cismani Zararlar -Sakatlık Ve Malül Kalma- Nedeniyle İş Kazası Tazminat Davalarının Takibi
  • Maddi Tazminat Tahsili
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Tahsili
  • Manevi Tazminat Tahsili
  • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sigortalıya (İşçiye) Veya Hak Sahiplerine Yaptığı Giderlere İlişkin Rücu Davaların Takibi
 • İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Koşulları Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları
 • Çalışma, Dinlenme Sürelerinin Saptanması Ve Fazla Çalışma Koşullarının Ve Karşılığının Tespiti
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
 1. İş Sözleşmesinin Süreli Feshi (İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçiler Bakımından)
  1. Fesih Bildirim Sürelerinin Tespiti
  2. İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi (Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Bildirim Süresi Verilmeksizin Veya Eksik Verilerek Feshedilmiş Ya Da Peşin Ödemeyle Fesihte Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Ödenmemiş Veya Eksik Ödenmiş Olması Durumunda Tarafların Talep Edebileceği Haklar) Durumunda Taraflar Lehine Doğabilecek Tazminat Hakları Ve Bunlara İlişkin Davaların Takibi
  3. -İhbar Tazminatı Tahsili
  4. -Maddi Ve Manevi Tazminat Tahsili
  5. -Kıdem Tazminatı Tahsili
 1. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Durumunda Taraflar Lehine Doğabilecek Tazminat Hakları Ve Bunlara İlişkin Davaların Takibi
  1. Kötü Niyet Tazminatı Tahsili
  2. Sendikal Tazminat Tahsili
  3. İhbar Tazminatı Tahsili
  4. Maddi Ve Manevi Tazminat Tahsili
  5. Kıdem Tazminatı Tahsili
 1. Geçerli Fesih Nedenlerinin Kapsamı Ve Geçersiz Feshin Sonuçları
  1. İşe İade Davalarının Takibi
  2. İşe İade Davası Sonunda İşverence İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda İşçinin Talep Edebileceği Haklar (İş Güvencesi Tazminatı Ve Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi)
  3. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Sonucunda Sendikal Tazminat Davası
 1. İşe İade Davalarının Takibi
  1. İşe İade Davası Sonunda İşverence İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda İşçinin Talep Edebileceği Haklar (İş Güvencesi Tazminatı Ve Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi)
  2. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Sonucunda Sendikal Tazminat Davası
İş Sözleşmesinin İşçi Ve İşveren Açısından Haklı Nedenle-Derhal Feshi Nedenlerinin Kapsamı, Haksız Fesih Ve Sonuçları
 1. D.   İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
  1. Kıdem Tazminatı
  2. İşsizlik Sigortası
  3. Yeni İşverenin Sorunluluğu
  4. Çalışma Belgesi Verme Zorunluluğu
  5. İbraname
 1. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Uygulanan İdari Ve Cezai Yaptırımlar (İdari Para Cezaları, İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması, İşçilerin Çalışmaktan Alıkonulması)
 1. Sosyal Güvenlik Kurumları İle Vatandaşlar Arasında Doğan Uyuşmazlıkların

İş Hukuku Alanında:

  1. Tazminat  Davaları
   1. İhbar
   2. Kıdem
   3. Kötü niyet
   4. Sendikal, Eşit Davranmama Tazminat Davaları)
   5. Alacak Davaları
    1. Ücret Alacağı
    2. Fazla Çalışma Ücreti
    3. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti
    4.  Hafta Tatili Ücreti, Yıllık İzin Ücreti Davaları
    5. Tespit  Davaları
     1. İşe İade ve Hizmet Tespiti Davaları)
 1. İş Kanunu Kapsamına Giren Ve Girmeyen İşlerin Tespiti
 1. Diğer İş Yasalarının Uygulanmasından Doğan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü (Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu)
 1. Kıdem Tazminatının Talep Edilebilme Şartları Ve Hesaplanması 
 1. Kıdem Tazminatı Bakımından Hizmetlerin Birleştirilmesi
 1. Yıllık Ücretli İzin Alacaklarının Hesaplanması, Alınması Ve Kullanılmayan Yıllık İzin Sürelerine İlişkin Ücretlerin Akıbeti
 1. İşçilik Haklarından Doğan Alacakların Zamanaşımı Süresi
 1. İşverenlerin Kadın, Çocuk Ve Genç İşçilerin Korunması Bakımından Yükümlülükleri İşyerinin Devri Halinde Tarafların Durumu Ve Sorumlulukları
 1. İşyerinin Kapatılması Ve İşyerinin Kapatılmasında İşverenin Yükümlülükleri
 1. İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 1. Toplu İşten Çıkarma Şartları Ve Sonuçları
 1. İş Hukukundan Doğan İdari Başvuruların Yapılması
 1. Ülkemizde Çalıştırılan Yabancı Uyruklu İşçilerin Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Sigortalılık Durumları, Çalışma İzin, Süre Ve Vizeleri
 1. Çalışma İzni Alması Gereken Ve Gerekmeyen Yabancılar İle Yabancılara Yasaklanan Meslekler 

Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Nedeniyle Manevi Tazminat Davalarının Açılması Ve Takibi

 • (İş yerinde ruhsal taciz veya psikolojik terör olarak tanımlanan mobbing, işçiye yönelik duygusal bir saldırıdır. İşveren ya da diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilen bu tür davranışlarla asıl amaçlanan, iş yerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak iş performansını ve dayanma gücünü yok edip, işten ayrılmaya zorlamaktır.
 • Mobbing davranışlarından bazıları; işçinin yaptığı işin ve özel hayatının sürekli eleştirilmesi, işçi hakkında kötü konuşmaların ve asılsız söylentilerin yapılması, işçinin itibarını düşürmek maksadıyla işinin sürekli değiştirilmesi ve nitelikleri dışında olan işlerin verilmesi, işçinin dini ve siyasi görüşüyle alay edilmesi, işçiye yönelik olarak cinsel imalarda veya doğrudan cinsel tacizde bulunulması, fiziksel şiddet tehditleri vb. davranışlardır.)  

 

İş Hukuku Makaleleri

  Print Friendly, PDF & EmailYazdır
  error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13