İhale Avukatı ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, ihtisas ve öncelikli çalışma alanı olan  Kamu İhale Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır.

İhale hukuku; İdare Hukuku içerisinde kendine özgü bir konumu haizdir( Çoğu kez hukuka aykırı işleme değil, hukuka aykırı işlemin idari denetimi sonucu verilen işleme karşı dava açılmaktadır).  Bu özel konum nedeniyle uyuşmazlık taraflarının kendine özgü sorunları ve yine kendine özgü ve her somut olayın özelliğine göre değişen çözümler söz konusudur.

Kamu ihale mevzuatı idare hukuku rejimimizde nadir rastlanan usul kanunu niteliğini haiz bir ana mevzuata dayanmakta ise de;  gerek mevzuatın ihtiyaçlar ve kamu hizmetinin gördürülmesi zorunluluğu karşısında yetersiz kalması; gerek ülke sathında mevzuatı uygulayan idare sayısının çokluğu ve gerekse hem zamanlı olarak Düzenleyici Denetleyici Kurum olması hasebiyle uygulamayı istikrarla ve hukuka uygun biçimde şekillendirmesi beklenilen Kamu İhale Kurumu’nun pek çok kararının yargıya taşınması zorunluluğu karşısında ihale süreci gerek idareciler ve gerekse yükleniciler açısından kaygan bir zemin haline gelmektedir.

İhale aktörlerinin doğru ve zamanında bilgilen(diril)mesi ile pek çok uyuşmazlığın ve hak kayıplarının önüne geçildiğini deneyimleyen ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, müvekkillerinin muhatap olduğu idari ve yargısal işlem ve eylemleri e-müvekkil sistemi ile özenle takip etmekte, böylelikle ihale sürecinde idare hukuku-özel hukuk-ceza hukuku kurallarına aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek hak kayıplarının önüne uyuşmazlık çıkmazdan evvel geçilebilmektedir.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU meydana gelen gelişme ve değişimler ile hukuki sonuçları hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamakta; pek çok disiplinin bir arada çalıştığı ihale sürecinin her aşamasında müvekkillerinin soru ve sorunlarının çözümünde doğru bilgi akışını sağlamak suretiyle bilgi ve deneyim paylaşılmaktadır.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir: