loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Kurumun İnternet Sitesinde Eksikliğin İlan Edilmemesi Hali

Ana Çiğ Girdi Olarak Kullanılamayacak Nitelikteki Unsurlar İçin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Kurumun İnternet Sitesinde Eksikliğin İlan Edilmemesi Hali

“…Bu durumda; 13.01.2015 tarihinde tebliğ edilen, kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin 09.01.2015 tarih ve 22392947/755.02/00038 sayılı işlemde, idarenin Anayasa'nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşıldığından, davacı şirketler tarafından yapılan ve 23.02.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının incelenmesine gelince;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhalelere yönelik başvurular" başlıklı 54. maddesinin dördüncü fıkrasında, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçelerde yer alması zorunlu olan hususlar belirtilmiş, onuncu fıkrasında, "Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.", ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler" başlıklı 16. maddesinin 3. fıkrasında; "Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”, ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in "İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları" başlıklı 11. maddesinin 7. fıkrasında ise "Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8. ve 16. maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması hâlinde, başvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Aktarılan düzenlemelere göre, başvuru dilekçelerinde yer alması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması hâlinde, söz konusu eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgelerin Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanması gerektiği açıktır.

Davacı şirketlerin 11.02.2015 tarihli dilekçe ile ihaleyi yapan idareye başvuru yapmadan doğrudan Kamu İhale Kurumu'na başvuru yaptıkları, bu başvurularının davalı idarece İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye gönderildiği, idarece, kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi olan 13.01.2015 tarihinden itibaren on gün içinde başvuru yapılması gerekirken bu sürenin geçirildiği gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, bunun üzerine 22.02.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesinde şikâyete ilişkin idarece verilen cevabın bildirim tarihinin gösterilmediği, bu hâliyle yapılan başvurunun şekil yönünden eksik bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in 11. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hükme göre, davalı idarenin, davacıların başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini Kurum'un internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Davalı idarenin, anılan eksikliği Kurum'un internet sayfasında ilan etmeden, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemi hukuka aykırı olduğundan, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 5. idare Mahkemesi'nin 08.07.2015 tarih ve E:2015/1473, K:2015/1178 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz