İdari Yargıda Islah

İdari Yargıda Islah

İdari Yargıda Islah

İdari Yargıda Islah

İdari yargıda açılan tam yargı davalarında ıslah imkanının olmaması, çoğu durumda, davacıların mağduriyetine neden olan bir uygulama niteliğindeydi. Dava açma süresinin 60 gün ile sınırlı olması nedeniyle, bu süreden sonra miktarın arttırılması izin verilmemesinin yarattığı hak ihlalleri dikkate alınarak yapılan  düzenlemenin gerekçesinde; "..AİHM, devletin sorumluluğuna ilişkin tazminat davalarında, davacıların yargılamanın yavaş işlemesinden doğan zararlarını ortadan kaldıracak yeterli bir çözüm bulunmadığı yönünde ülkemiz aleyhinde ihlal kararları vermektedir. Düzenlemeyle, idarî yargıda açılan tam yargı davalarında talep edilen tazminatın daha yüksek olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda, davacıya talep edilen miktarı arttırma hakkı verilmemesinin adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle, nihai karar verilinceye kadar ıslah suretiyle talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınmaktadır.." denilerek, düzenlemenin adil yargılanma hakkının ihlali temelinde verilen AİHM kararlarına dayalı olduğu ifade edilmiştir.

Yeni düzenleme ile, 2577 sayılı İYUK'un 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına "Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir." hükmü eklenmiştir. Yeni düzenleme ile, 2577 sayılı İYUK'un 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına eklenen hüküm ile idari yargıda ıslah yolu açılmıştır.

Yasanın uygulaması ile ilgili önemli husus, 2577 sayılı yasaya eklenen geçici madde ile, kanun yolu aşaması dahil, halen devam etmekte olan davalar için de bu hakkın tanınmış olmasıdır. Bu geçici madde hükmüne göre, temyiz/karar düzeltme aşamasında olan davalar da dahi, ıslah imkanı mevcuttur.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13