Geçici Teminat Mektununun Standart Forma Uygun Olmaması

Geçici Teminat Mektununun Standart Forma Uygun Olmaması

Geçici Teminat Mektununun Standart Forma Uygun Olmaması

  • Geçici Teminat Mektubunun Standart Forma Uygun Olmaması

  • Geçici Teminat Mektubunda “"her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına" dair kaydın bulunmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı

  • Bilgi eksikliği olduğu, idaresince eksikliğin tamamlatılması gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29.**.2021 tarihli kararı:

“4734 sayılı Kanun'un 34. maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan "her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına" dair kuralın geçici teminat mektubu standart formuna 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin ise 20/10/2020 olduğu, söz konusu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde, bu bilgilerin tamamlatılabileceği hususu da göz önüne alındığında, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı tarafından sunulan ve Şekerbank A.Ş. Çankaya Şubesi tarafından düzenlenen 19/01/2021 tarihli geçici teminat mektubunda söz konusu ibarenin yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli bir sebep olmadığı ve ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının uygun bulunmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. ” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Önemli Hatırlatma :

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Özderin Avukatlık Bürosu Ankara – Tunalı Hilmi Caddesi 109 / 11 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

0312 428 03 12 – ihale@ozderin.net

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13