loader image

Damga Vergisi Borcunun Kamu İhalelerine Katılım Engeli Teşkil Etmediği Hakkında

Yemek ve Kahvaltı Yapım Dağıtım İşinde İhale Konusu İşin Teknik Şartnamesi Yorumlanması

Damga Vergisi Borcunun Kamu İhalelerine Katılım Engeli Teşkil Etmediği Hakkında

Danıştay On üçüncü Dairesi’nin 27.03.2014 tarihli kararı:

“Dava, PTT Başmüdürlüğü’nce 03.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sıhhiye PTT Merkezi’nin PTT Bank Olarak Düzenlenmesi” ihalesine katılarak ihale üzerinde kalan davacının, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olduğunun anlaşılması üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydına ilişkin 08.06.2007 tarih ve 30574 sayılı PTT Genel Müdürlüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü işlemi ile bu işlem hakkında yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kamu İhale Kurumu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 19.04.2012 tarih ve E:2009/79, K:2012/837 sayılı bozma kararına uyularak; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş damga vergisi borcu olan davacı ihaleye katılamayacağından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kamu İhale Kurumu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı; mevcut yasal düzenleme çerçevesinde sadece itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından alınan nihai kararın dava konusu edilebileceği, ihaleyi yapan PTT Genel Müdürlüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından tesis edilen ve kesin ve yürütülebilir işlem niteliği taşımayan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin incelenmesine hukuken olanak bulunmadığı gerekçeleriyle, davanın 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kamu İhale Kurumu kararı yönünden reddine, 08.06.2007 tarih ve 30574 sayılı PTT Genel Müdürlüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü işlemine ilişkin kısmı yönünden incelenmeksizin reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 03.04.2007 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin davacının teklifi olduğu belirlenerek davacının sözleşme imzalamaya davet edildiği, sözleşmenin imzalanması aşamasında davacının ihale tarihi itibarıyla 46,40.-TL damga vergisi borcunun olduğunun anlaşılması üzerine davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin 08.06.2007 tarih ve 30574 sayılı PTT Genel Müdürlüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü işleminin tesis edildiği, davacı tarafından bu işlem hakkında yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kamu İhale Kurumu kararıyla reddedilmesi üzerine her iki işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin PTT Genel Müdürlüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü’nün 08.06.2007 tarih ve 30574 sayılı işleminin iptali istemi hakkında İdare Mahkemesi’nce verilen incelenmeksizin ret kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü işlemi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurumu’nun 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı kararına yönelik davanın reddine ilişkin kısma gelince;

Uyuşmazlığa konu ihale tarihinde yürürlükte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanların ihale dışı bırakılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

04.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 5615 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10. maddesinin son fıkrasında, bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlığa konu ihalenin 5615 sayılı Kanun’la getirilen düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce yapıldığı anlaşılmakta olup; 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin son bendine göre uygulanacak yaptırımların davaya konu uyuşmazlıkta uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, kesinleşmiş vergi borcu olanların, ancak 5615 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihalelerde ve anılan vergi borçlarına ilişkin olarak Kanun’da belirtilen şekilde gerçeğe aykırı taahhütname vermeleri hâlinde teminatlarının irat kaydedilmesi mümkün olup, dava konusu ihalenin anılan Kanun’dan önce yapılmış olması ve vergi borçlarına ilişkin taahhütname verilmesinin söz konusu olmaması karşısında, dava konusu Kamu İhale Kurumu işleminin “teminatın irat kaydına” ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, 5615 sayılı Kanun’la, Kamu İhale Kurumu’nun, ihale dışı bırakmaya konu kesinleşmiş vergi borcu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri, tür ve tutar itibarıyla belirlemeye yetkili olduğu kurala bağlanmış olup; bu yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan ve 14.08.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak, yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar ihaleye katılmaya engel teşkil eden vergi borcu olarak kabul edilmiştir.

Davacının ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olduğu sabit ise de, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (d) bendinde yer alan kuralın gerek vergi borcu mükellefiyeti yönünden ödevini yerine getirmeyen, gerekse mali açıdan yeterli olmayan kişilerin ihaleye katılmasının engellenmesine yönelik olduğu sonucuna varıldığından, Kanun’da belirtilen amacın gerçekleşmesi için bu borcun miktarının belli bir ağırlıkta olması gerekmektedir. Nitekim 5615 sayılı Kanun’la buna ilişkin tereddütler giderilmiş olup, davacının vergi borcunun miktar ve tür açısından 4734 sayılı Kanun’da belirtilen ihale dışı bırakmaya konu olacak vergi borcu kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, davacının 46,40 TL damga vergisi borcunu öğrenir öğrenmez ödediği, buna göre vergi borcu ödevini yerine getirmeyen ve mali açıdan yeterli olmayan kişiler kapsamında olmadığı anlaşılmakta olup, Kamu İhale Kurumu işleminin “davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına” ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kısmen reddi, kısmen kabulü ile, temyize konu Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 11.10.2012 tarih ve E:2012/1469, K:2012/1317 sayılı kararının; 08.06.2007 tarih ve 30574 sayılı PTT Genel Müdürlüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü işlemine ilişkin incelenmeksizin reddine yönelik kısmının

   Oybirliğiyle onanmasına, 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kamu İhale Kurumu kararına ilişkin davanın reddine yönelik kısmı yönünden, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının oyçokluğuyla, geçici teminatının irat kaydına ilişkin kısmının

   Oybirliği ile bozulmasına, bozulan kısım hakkında bir karar verilmek üzere dosyasın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine;…”

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz